Utfordringen

Det nordiske høyspentnettet er svært pålitelig. Likevel skjer det av og til uønskede hendelser. Når det først skjer feil i kraftsystemet, er det viktig å handle raskt. I et fremtidig kraftsystem med mer strøm fra vind og sol, større mengde informasjon og høyere krav til effektiv forvaltning av samfunnets ressurser vil det være behov for å drifte strømnettet med større innslag av automatiske beslutninger. Siden kraftsystemet er et svært komplisert og sammensatt system, er det sannsynligvis en fordel at mange av disse beslutningene er basert på kunstig intelligens.

Når Statnett skal planlegge fremtidige ledninger og anlegg, er det viktig å kunne gjøre beregninger på mange ulike situasjoner som kan oppstå.

Beregninger basert på kunstig intelligens vil kunne gi raskere svar på hva som må gjøres i feilsituasjoner og i utfordrende driftstilstander. Med økt regnekapasitet kan man også undersøke flere ulike feil- og driftsscenarier innenfor samme tidsrom. Til sammen vil dette gi et bedre beslutningsunderlag for langsiktige investeringer.

 

Målet

Utvikle metoder og modeller for håndtering av feilhendelser i kraftsystemet innenfor rammen av forsterkende læring. Prosjektet vil resultere i verktøy som gir beslutningsstøtte i en modell basert på kunstig intelligens. Dette vil kunne gi et raskere svar på hva som er effektiv håndtering av en uønsket hendelse i nettet.

 

Prosjektet

Prosjektet vil bidra til at simuleringer av ulike driftstilstander går raskere slik at man i større grad vil kunne bruke regnekrevende, probabilistiske metoder i analyser av forsyningssikkerhet. Gjennom interne og eksterne foredrag, samt publikasjoner i relevante fora, vil ph.d.-prosjektet vise hvordan kunstig intelligens blir en del av fremtidenes kraftsystem og hvordan operative driftsbeslutninger kan endres som følge av det. Dette vil også kunne ha stor overføringsverdi til hele næringen.

 

Prosjektdeltakere

NTNU

Statnett

 

Finansiering

Prosjektet gjennomføres som en Nærings-ph.d. og er finansiert av Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning (i tillegg til egne midler Statnett og veiledning av NTNU).