- På Sør- og Østlandet planlegger vi for en tilnærmet dobling av dagens forbruk (3500-5000 MW) og tilknytning av 3000-4500 MW havvind fra Sørlige Nordsjø II i løpet av kommende 10-15 år. For å knytte den første havvinden til nettet peker vi på tilknytningspunkter som vil utnytte eksisterende nett, og vi kan samtidig legge til rette for nytt forbruk, forklarer konserndirektør Kraftsystem og Marked i Statnett, Gunnar Løvås.

Tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

På basis av analysene har Statnett oversendt en anbefaling om tilknytningspunkter for havvind til Olje- og energidepartementet. Statnett anbefaler Kvinesdal som primæralternativ for tilknytningspunkt for fase 1 i Sørlige Nordsjø II. Anbefalingen er basert på hvordan havvind påvirker kraftsystemet, kostnader, nærhet og langsiktig utvikling av havvind. Kvinesdal er allerede et sterkt punkt i transmisjonsnettet, og havvinden kan tilknyttes uten større nett-tiltak.

- Statnett har vurdert andre tilknytningspunkter som spenner seg fra Sør-Rogaland i vest til Holen i Telemark og Grenlandsområdet i øst. Vi ser at tilknytning av havvind til for eksempel Grenlandsområdet kan være en god løsning for fremtidige havvindutbygginger etter den første fasen, sier Løvås.

For Utsira Nord anbefaler Statnett at det planlegges for en samordnet løsning med Karmøy som tilknytningspunkt.  Statnett har konsesjonssøkt en ny stasjon i området hvor havvinden kan tilknyttes, og denne vil ligge nærmere havvindfeltene enn andre steder i transmisjonsnettet.

- En samordnet løsning innebærer at en aktør får ansvar for å koordinere de ulike vindkraftutbyggernes behov og finne en best mulig totalløsning. Vi forventer at dette vil gi lavere kostnad, mindre miljøkonflikter og raskere gjennomføring, sier Løvås.

Økt behov for mer nett mellom Sørlandet og Østlandet

Det er mulig å håndtere en viss økning i forbruket både på Sørlandet og i Grenland og Vestfold før større nettforsterkninger er på plass, men det avhenger av hvor det nye forbruket kommer. Ved å koble den første fasen av havvind til Sørlandet trenger vi ikke å gjøre større nett-tiltak.

 

- For å kunne legge til rette for en realistisk vekst innen industriforbruk og havvind må vi forsterke nettet på hele strekningen fra Sørlandet til Østlandet, forklarer Løvås. Dette innebærer blant annet en ny 420 kV forbindelse mellom Arendalsområdet og Bamble, og oppgradering av nettet til 420 kV spenningsnivå mellom Bamble og Flesaker og videre til Oslo og Østfold.

 

Det er forventet betydelig vekst i kraftforbruket i Sør-Norge. Det er imidlertid flere faktorer som påvirker hvor høy forbruksveksten blir og hvor forbruket vil komme. En høy forbruksvekst krever at det kommer tilstrekkelig kraftproduksjon, og at nettet har nok kapasitet. Samtidig er det et tydelig trekk at forbruket kommer langs kysten.

 

-Vi trenger både mer energi og mer effekt i årene framover. Havvinden kan bidra med mye av energien, men det er også behov for økt kraftproduksjon flere steder de kommende årene. For å sikre nok effekt i vindstille perioder, er det også behov for økt effekt fra vannkraftverkene, og økt fleksibilitet fra forbrukerne, avslutter Løvås.