ENTSO-E, den europeiske sammenslutningen av systemoperatører i strømnettet, har som europeisk offshore planansvarlig nå lagt fram sin ikke-bindende nettutviklingsplan for et fremtidig havnett (Offshore Network Development Plan, ONDP) i europeiske farvann. Statnett er Norges representant i ENTSO-E.

Havnett i Nordsjøen

Statnett har spesielt vært delaktig i planen for et fremtidig havnett i Nordsjøen. Gjennom Oostende-erklæringen våren 2023 har landene rundt Nordsjøen en felles ambisjon om å bygge ut store mengder fornybar energi til havs i tiårene som kommer. ENTSO-E sin ikke-bindende nettutviklingsplan for Nordsjøbassenget viser at det er mulig med en nettutvikling til havs som legger til rette for utbygging av fornybar kraftproduksjon i tråd med landenes egne mål.

- For å lykkes med målsetningene om fornybar energiproduksjon offshore i den størrelsesorden som Norge og de andre landene rundt Nordsjøen har satt seg, trenger vi en felles forståelse av hvordan nettutviklingen skal skje. ONDP viser at det er mulig å få på plass infrastruktur som setter oss i stand til å høste de store energiressursene som finnes til havs. Samtidig er det tydelig at tempoet i utviklingen både av regulering og tekniske løsninger må opp for at målene skal nås. Skalering av leverandørkjeden, teknologiutvikling, standardisering, miljø og bærekraft samt politiske rammer og regulering er noen av nøkkelfaktorene for havvind-utviklingen, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

ENTSO-E sin plan er i tråd med norske ambisjoner om 3 GW havvind i norske farvann innen 2030, og åpning av områder for utbygging av inntil 30 GW havvind innen 2040.

- De første nye havvindparkene i Europa vil i hovedsak tilknyttes strømnettet radielt, altså til ett land. Det er også det norske myndigheter har besluttet skal skje her i landet for de første norske prosjektene. På sikt viser planen fra ENTSO-E at det kan være rasjonelt med såkalte hybride forbindelser, der havvindproduksjonen tilknyttes to eller flere land. Slike løsninger er noe Statnett har fått i oppdrag av myndighetene å utrede nærmere for de kommende utlysningene av havvind-areal, avslutter Borgen.