-Et fossilfritt energisystem er mulig, og ingen land er bedre rustet til denne fremtiden enn Norge. Samtidig vil endringene i kraftsystemet også gi oss noen utfordringer. I et nytt notat har vi gått gjennom hva dette kan bety, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Statnett har i et eget notat gitt innspill til NVEs arbeid med problemstillinger rundt den norske og nordiske effektbalansen mot 2030. Analysene viser at dette er mulig å få til, selv om knapphet på effekt vil kunne gi kortvarige pristopper i årene som kommer. Mer fleksibilitet i forbruket og økt tilgang på effekt i kraftproduksjonen er viktige tiltak i tiden som kommer.

Norge har effektoverskudd i dag

Tilgangen på effekt handler om kraftsystemets evne til å levere nok kraft også i de timene med høyest forbruk. Norge har på grunn av den regulerbare vannkraften i dag et effektoverskudd også i de mest anstrengte timene, typisk på de kaldeste dagene. Dette er dager og timer hvor forbruket er svært høyt, og hvor solkraft og vindkraft ikke nødvendigvis har høy produksjon.

I Europa vil det i takt med utfasing av fossil kraftproduksjon være behov for en betydelig økt tilgang til batterier og regulerbar kraftproduksjon fra fossilfrie kilder som for eksempel grønn hydrogen. Det norske kraftsystemet er i utgangspunktet godt rustet, selv med et større innslag av uregulerbar kraftproduksjon. Likevel kan det bli kortere perioder med effektutfordringer også her hjemme i fremtiden.

- Vannkraften vil også i fremtiden være viktig for Norge. Studier viser at behov for økt tilgang til mer effekt i stor grad kan møtes gjennom investeringer i eksisterende vannkraftanlegg, sier Gunnar Løvås i Statnett. Det er viktig at eierne av vannkraftverk legger til rette for dette. Samtidig bør vi også i Norge tenke på hvilken rolle grønn hydrogen kan spille for å dekke effektbehovet, understreker Løvås.

Betydelig økning i kraftforbruk

Kraftforbruket i Norge vil øke betydelig i årene som kommer, både som følge av industriutvikling og omleggingen til fornybar energi i stadig flere områder av samfunnet. Mye av den nye fornybare kraftproduksjonen som blir bygget er vind- og solkraft. Det kan være både vindstille og overskyet på kalde vinterdager, og vi kan derfor ikke legge til grunn at denne produksjonskapasiteten vil bidra når det trengs mest.

Statnetts analyser understreker også viktigheten av at kraftforbruket blir mer fleksibelt, samtidig som energieffektiviseringstiltak vil sikre bedre utnyttelse av energien.

- Mye av det nye forbruket som kommer må være mer fleksibelt enn det vi ser i dag. Med økt variasjon i kraftprisen forventer vi at nytt kraftforbruk tilpasser seg, slik at forbruket kan reduseres når prisen er høy. Samtidig utvikler vi nye markeder og ulike virkemidler for å sikre at vi kan regulere kraftsystemet slik at vi til enhver tid har balanse mellom forbruk og produksjon. Det er en viktig oppgave for Statnett å legge til rette for dette, sier konserndirektør Løvås.