Statnett-konsernets underliggende resultat etter skatt i første halvår 2020 var 1 230 millioner kroner, mens tilsvarende resultat de første seks månedene i fjor var 1 194 millioner kroner. 

Driftsinntektene var noe høyere første halvår i år, sammenlignet med fjoråret, med 4 776 millioner kroner i år mot 4 764 millioner i fjor. Samtidig økte driftskostnadene fra 3 036 millioner kroner i fjor til 3 173 millioner kroner i år. 

- Statnetts inntekter er forutsigbare, i og med at Reguleringsmyndigheten for Energi, RME, gir oss en øvre ramme for tillatt inntekt, forteller CFO og konserndirektør i Statnett, Knut Hundhammer.  

Økningen i underliggende resultat skyldes i hovedsak høyere tillatt inntekt i 2020, primært som følge av ferdigstilte anlegg. I tillegg reflekterer resultatet økte finansinntekter som følge av omstrukturering av NordPool-konsernet.

 

Sikkerhet skal være første prioritet

Koronapandemien som har preget samfunnet så langt i år, har også påvirket Statnetts virksomhet. Flertallet har jobbet hjemmefra og det har vært lagt stor vekt på arbeidsmiljø. 

-Vi har gjennomført strenge tiltak for å kunne opprettholde sikker strømforsyning, bidra til samfunnets smitteverndugnad og holde hjulene i gang, forteller Hundhammer. -Statnett har i hele perioden vurdert og justert tiltakene basert på disse prinsippene, løpende risikovurderinger, smittetrykket og myndighetenes føringer. 

Den 13. juli omkom en ansatt hos en av Statnetts ledningsentreprenører i en ATV-ulykke på prosjektet Lyse-Fagrafjell. På bakgrunn av hendelsen vil Statnett også gjennomgå de sikkerhetsrutiner som gjelder for egne ansatte ved bruk av terrengkjøretøy.

 

Store byggeprosjekter gjennomføres som planlagt 

I første halvår 2020 investerte Statnett totalt 3 351 millioner kroner, sammenlignet med 4 288 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019. Dette inkluderer idriftsatte nettprosjekter, prosjekter under utførelse, IT og øvrige investeringer. Prosjektgjennomføringen går som planlagt. Forventet investeringsnivå for hele 2020 er på om lag 8,2 milliarder kroner.  

 

Mildt og nedbørsrikt de første seks månedene i 2020 

Driftsituasjonen har til tross for koronapandemien vært tilfredsstillende gjennom hele perioden, med stabil innenlandsk system- og anleggsdrift. Handelskapasitetene har vært lavere enn normalt for perioden, noe som skyldes flere uavhengige, men langvarige feil som har redusert kapasiteten på mellomlandsforbindelsene og Oslofjord-forbindelsen. Det har samtidig vært mye nedbør og milde temperaturer som har bidratt til å styrke den hydrologiske balansen i kraftsystemet og redusere kraftprisene gjennom perioden.

Til tross for begrensninger i handelskapasitet mellom Norge og andre land, har store prisforskjeller mot utlandet ført til høye inntekter på mellomlandsforbindelsene.  Inntektene bidrar til å redusere nettleien for forbrukere og næringsliv.

 

Reduserer tariffen for 2021

Med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen mange er i på grunn av koronapandemien, vil Statnett redusere nettleien for 2021. Reduksjonen på tariffen i sentralnettet blir på 20-25 %.

- Vi ser at det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor ønsker vi å jobbe for at alle forbrukskunder skal få redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier Hundhammer.

  

Rask elektrifisering øker kravene til kraftforsyningen framover 

Omfattende elektrifisering og mer fornybar kraftproduksjon for å nå klimamålene påvirker utviklingen av kraftsystemet både i Norge og nabolandene. Samtidig blir Norge stadig tettere knyttet til det europeiske energisystemet, både gjennom felles klimaforpliktelser, økt utvekslingskapasitet og felles regelverk og markedsløsninger. 

-Vi forventer at både strømforbruk og -produksjon i Norge vil øke betydelig de kommende tiårene, forteller Knut Hundhammer. - Elektrifiseringen av samfunnet går enda raskere enn vi forutsatte for bare få år siden. Vår utfordring framover blir å sikre tilstrekkelig overføringskapasitet. Mye tyder på at 2020-tallet blir elektrifiseringens tiår.