– Statnett leverer et solid underliggende resultat for første halvår, sier Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO. Samtidig har uroen i kraftmarkedene avtatt noe sammenlignet med i fjor og bidratt til en stor reduksjon i flaskehalsinntekter. Dette preger det regnskapsmessige resultatet.

 

Økningen i underliggende resultat kommer hovedsakelig som følge av økning i tillatt inntekt, og skyldes blant annet økt nettkapital og høyere rente. Mens underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, vil regnskapsmessig resultat variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen, benevnt som mer- eller mindreinntekt, skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt.

 

Store variasjoner i inntektene er hovedgrunnen til at Statnett hadde et negativt regnskapsmessig resultat for første halvår til tross for et solid underliggende resultat. Konsernets driftsinntekter for første halvår 2023 ble vesentlig redusert sammenlignet med første halvår i fjor. Lavere inntekter skyldes primært nedgang i flaskehalsinntektene i første halvår. I tillegg har Statnett tilbakebetalt deler av flaskehalsinntektene til netteiere i tråd med planen om å redusere akkumulert merinntekt, samtidig som vi har satt et tak på tariffen ut 2023.

 

Konsernets driftskostnader økte sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i driftskostnader skyldes blant annet økte transittkostnader og høyere kostnader for systemtjenester. Overføringstapet er samtidig redusert, hovedsakelig som følge av lavere kraftpriser. 

  

Bærekraft og HMS

Statnett har jobbet systematisk med egne klimautslipp det siste året, og leverer nå et mer komplett klimaregnskap og mål i tråd med Parisavtalen. Fremover vil vi jobbe med vitenskapsbaserte mål for å kutte egne utslipp, og vi sendte i mai vår tilslutning til Science Based Targets initiative.

 

Innen HMS er det stort fokus på å styrke sikkerheten både hos entreprenører og i egne aktiviteter. Det har vært en nedgang i antall hendelser med alvorlig skadepotensial.

 

Tilfredsstillende forsyningssikkerhet

Magasinfyllingen i Norge har normalisert seg og forsyningssikkerheten er god. Statnett har vurdert kraftsituasjonen til å være normal i hele landet i første halvår i 2023. Perioder med kraftig vind i begynnelsen av året førte til kortvarige utfall i store deler av Norge, men ingen varige feilsituasjoner. Ekstremværet Hans i august hadde ingen vesentlige konsekvenser for Statnetts anlegg.

 

Stødig kurs i en usikker tid 

Statnetts strategi skal sikre et kraftsystem som muliggjør nullutslippssamfunnet og satsingen på ny industri i Norge. Dette krever økt tempo og en effektiv utbygging av nettet, samtidig som vi utnytter kapasiteten i det eksisterende nettet best mulig.

 

– Statnett har ambisiøse planer for å forsterke og utvide dagens nett over hele landet, og er i ferd med å trappe opp utbyggingsaktivitetene betydelig, sier Cathrine Lund Larsen.

 

Statnetts analyser viser at uten ny kraftproduksjon vil Norge ha et kraftunderskudd om få år. Havvindsatsingen er derfor et viktig tiltak for å sikre tilstrekkelig kraft i årene etter 2030. I juni fikk Statnett oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å starte utredning av eventuelle hybride nettløsninger. OED legger samtidig til grunn at Statnett skal bygge og eie eventuelle fremtidige hybride forbindelser for havvind. Regjeringen har tidligere besluttet å gi Statnett system- og planansvaret for nettet til havs.

Styret i Statnett godkjente 31. august delårsrapporten for første halvår 2023.

  

Last ned bilde av CFO Cathrine Lund Larsen

Nøkkeltall (Alle tall i mill. NOK) Første halvår 2023 Første halvår 2022
Tillatt inntekt fra regulert nettvirksomhet 8 204 6 709
Underliggende resultat 970 596
Driftsinntekter 4 014 12 616
Flaskehalsinntekter 4 347 8 877
Driftskostnader 6 509 5 911
Regnskapsmessig resultat -2 539 4 921
Investeringer 2 752 2 162
Mer(+)- og mindre(-)inntekt -4 499 5 545
Akkumulert merinntekt ved periodens slutt 4 779 7 955