Statnett satte i april i år fastleddet for forbruk til null. 1. september ble i tillegg energileddet satt til null. Dette var tiltak for å redusere kostnadene til nettselskaper som allerede opplevde høye kostnader og høye kraftpriser. RME godkjente dette frem til 31. oktober, men har besluttet at energileddet ikke kan settes i null og at det skal kreves inn et mindre energiledd. RME har godkjent at energileddet fastsettes med en makspris på 35 øre/kWh for energitapet.

Dette innebærer at energileddet reduseres med om lag 90% sammenlignet med hva det ville vært med dagens høye kraftpriser. Sammen med at Statnett har fjernet fastleddet for forbruk gir dette nettkundene rundt ti milliarder kroner i lavere kostnader.

Energileddet i Statnetts del av nettleia dekker normalt kostnadene som Statnett får for tap som oppstår når vi overfører strøm i ledningene. Når kraftprisen er høy, slik tilfellet har vært det siste året, vil dette leddet bli svært stort og kunne bidra til høyere nettleie for nettkundene. Vedtaket som nå er gjort sikrer at dette leddet regnes ut fra en makspris på 35 øre/kWh og ikke markedspris.

Bakgrunnen for å kunne gjøre dette er høye flaskehalsinntekter fra forbindelsene til andre land og mellom områder i Norge.

- Det er viktig for oss å finne løsninger som sikrer at disse inntektene kommer tilbake til nettkundene. Nå har vi fått godkjent en løsning som gjør at det blir svært mye lavere nettleie enn det ellers ville blitt med dagens kraftpriser, sier konserndirektør Gunnar Løvås.

Energiledd med makspris 35 øre/kWh vil for Statnetts kunder tre i kraft fra 31. oktober. Fastleddet ble satt i null allerede fra 1.april i år og videreføres ut 2023.


Les mer om Statnetts tariff og flaskehalsinntekter i disse tidligere publiserte sakene: