Mange nettselskaper har høye kostnader som følge av de høye kraftprisene. Kostnadene til å dekke det fysiske tapet i nettet har medført store ekstrautgifter og en mulig økning av nettleien for norske strømkunder. En midlertidig forskrift ble nylig vedtatt av regjeringen. Denne gjør det mulig å benytte deler av Statnetts ekstraordinære inntekter til å dekke deler av disse kostnadene. Forskriften gjelder ut 2023.

-Statnetts merinntekter skal tilbakeføres kundene, og vi har allerede besluttet å sette forbrukstariffen til null. Den nye forskriften gjør det mulig for oss å raskere tilbakeføre mer av de ekstraordinære inntektene i år til kundene. Det er vi glade for, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Statnett har allerede vedtatt å sette forbrukstariffen til null ut 2023 og fikk nylig en beslutning om at tapskostnadene i det sentrale kraftnettet kan reduseres med 90 prosent fra 1. november. Den midlertidige forskriften tillater at deler av Statnetts ekstraordinære inntekter kan brukes til å dekke tapskostnadene i underliggende nett når de overstiger 35 øre per kWt. Dette vil bidra til å holde nettleien nede for norske strømkunder.

Sammen med de tidligere vedtatte reduksjonene i tariffen betyr dette at store deler av de opptjente og forventede merinntektene nå har bidratt til å holde nettkostnadene nede for norske strømkunder.

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i Statnetts flaskehalsinntekter, og det er foreløpig usikkert hvor store inntekter som kan benyttes til lignende formål fra 2023.

Statnett har tidligere fastsatt forbrukstariffen til null og energileddet skal baseres på en makspris på 35 øre kilowattimen for energitap ut 2023. Sammen med den nye forskriften bidrar dette til at opp mot 16 milliarder av Statnetts ekstraordinære inntekter bidrar til å holde nettleien nede for norske strømkunder.