Tariffsatsen for forbruk er for 2022 satt til 325 kr/kW, eller om lag 5 øre per kWh for alminnelig forbruk. Dette utgjør en reduksjon fra 393 kr/kW i 2020. Tariffen øker med 25 kr/kW fra 2021, da satsen ble gitt med 25 prosent reduksjon for å imøtekomme de økonomiske effektene av den pågående pandemien.

-Lave kostnader for transmisjonsnettet er viktig i en tid hvor behovet for nett er økende i møte med det grønne taktskiftet landet står ovenfor. Derfor er det også gledelig å se at flaskehalsinntektene fra mellomlandsforbindelsene bidrar til at kostnadene for transmisjonsnettet i Norge fortsatt er lavere enn i landene rundt oss. For 2022 er tariffene lavere enn de var i 2020, sier konserndirektør og CFO Knut Hundhammer i Statnett.

Tariffinntektene skal sammen med flaskehalsinntekter dekke Statnetts samlede kostnader knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av transmisjonsnettet. Nettvirksomhet er underlagt monopolregulering. Det innebærer blant annet at reguleringsmyndigheten for energi (RME) fastsetter en ramme for Statnetts samlede inntekter. Rammen for 2022 er anslått til 10 milliarder kroner.

Tariffsatser 2022

    2022 2021* 2020
Forbruk kr/kW 325 300 393
-redusert sats for stort forbruk   50% 50% 60%
Produksjon øre/kWh 1,28 1,20 1,16
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,15 0,15 0,05


* Tariffsatsene i 2021 ble redusert med 25 prosent som et midlertidig tiltak overfor norske forbrukere, for å imøtekomme de økonomiske konsekvensene av korona-pandemien. Den reduserte tariffen ble satt til 300 kr/kW. Kostnadene ved den lave satsen skulle betales tilbake ved høyere tariffer i årene som kommer.