Relevante lovverk

Statnett er tildelt konsesjon for å være systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Nåværende konsesjon er gitt for perioden 2022 –2025 og kan finnes i dokumentlisten nederst på siden.

Systemansvaret er regulert av

Fra 1.11.2019 ble tre av bestemmelsene i forskrift om systemansvaret flyttet over til andre forskrifter. Dette gjelder 'Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse' (tidligere fos § 14a), som nå er hjemlet i energilovforskriften § 6-1, 'Detaljskjema' (tidligere fos § 16a), som nå er hjemlet i energilovforskriften § 6-3 og 'Svært anstrengte kraftsituasjoner' (tidligere fos § 22a), som nå er hjemlet i kraftrasjoneringsforskriften § 3a. Bestemmelsene i forskrift om systemansvaret følges opp av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), mens bestemmelsene i energilovforskriften og kraftrasjoneringsforskriften følges opp av NVE.

Systemansvarlig er gitt offentlig myndighet i utøvelsen av systemansvaret, og er derfor underlagt både forvaltningsloven og offentleglova. Dette innebærer at lovens krav til offentlighet, saksbehandling, klagebehandling, nøytralitet og likebehandling får anvendelse for vår praktisering av systemansvaret.

1.8.2021 ble fire kommisjonsforordninger innlemmet i EØS-avtalen, og er nå en del av norske lovverk. Forordningene er felleseuropeiske regelverk som gjennom felles rammer legger til rette for velfungerende og sammenkoblede energimarkeder på tvers av land, som er avgjørende for god forsyningssikkerhet og effektive kraftmarkeder med god ressursutnyttelse.

De fire forordningene er

  1. fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering ((EU) 2015/1222)
  2. fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling((EU) 2016/1719)
  3. fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft((EU) 2017/1485)
  4. fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft ((EU) 2017/2195). 

 

Vår myndighet som systemansvarlig

Utøvelsen av systemansvaret innebærer ansvar og myndighet til å pålegge andre aktører, gjennom offentligrettslige vedtak, bestemte oppgaver og plikter. Aktørene kan som følge av systemansvarliges beslutninger også påføres kostnader. Det er avgjørende for en samfunnsmessig rasjonell systemansvarsutøvelse at systemansvarlig opptrer nøytralt og ikke-diskriminerende.

Systemansvarliges beslutninger skjer gjennom forvaltningsvedtak som vi omtaler som enten 'ordinære vedtak' eller 'systemkritiske vedtak'.

Utøvelse av systemansvaret

Systemansvarliges utøvelse av systemansvaret er beskrevet i retningslinjer for utøvelse av systemansvaret og i Statnetts praktisering av systemansvaret. Disse er inndelt etter paragrafene i Forskrift om systemansvaret (fos) samt energilovforskriften § 6-1 og § 6-3 og kraftrasjoneringsforskriften § 3a.

På denne siden finner du en samlet oversikt over systemansvarliges retningslinjer og praktisering.

 

Utarbeidelse av retningslinjer er pålagt systemansvarlig gjennom fos § 28a og energilovforskriften § 6-1 sjette ledd. Forslag til retningslinjer skal høres med aktørene i bransjen og godkjennes av RME for bestemmelsene i fos, og av NVE for energilovforskriften § 6-1, før de blir gjeldende. I første omgang er det kun et utvalg av enkeltbestemmelsene som omfattes av kravet om retningslinjer.  

Her kan du lese om det pågående arbeidet med retningslinjer.

Årsrapporter fra systemansvarlig

Systemansvarlig sammenfatter årlig en rapport om forhold i kraftsystemet. Rapportene utarbeides på bakgrunn av en årlig henvendelse fra RME, og er et underlag for RMEs rapport om kraftsystemet.

I henvendelsen fra RME listes det opp hva rapporteringen skal inneholde.

I rapportene omtales blant annet systemansvarskostnader, flaskehalskostnader og spesialregulering, informasjon om handelsgrenser, systemtjenester og effektreserver, koblingsbilder, samordning av driftsstanser, internasjonal koordinering og informasjon om driftsforhold, driftssikkerhet og driftsforstyrrelser.

Her finner du siden med årsrapporter fra systemansvarlig.