***

NVE har besluttet å innføre retningslinjer som skal støtte og utdype de vedtak systemansvarlig fatter med hjemmel i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

Se godkjente retningslinjer på denne siden, og les mer om prosessen for utarbeidelse av kommende retningslinjer her.

***

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon for å være systemansvarlig i det norske kraftsystemet.

Systemansvaret er regulert av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) i energiloven.

Systemansvarlig er gitt offentlig myndighet ved utøvelsen av systemansvaret, og er derfor underlagt både forvaltningsloven og offentleglova. Dette innebærer at lovens krav til offentlighet, saksbehandling, klagebehandling, nøytralitet og likebehandling får anvendelse for vår praktisering av systemansvaret.

Vår myndighet som systemansvarlig

En viktig oppgave for oss som systemansvarlig er å fatte enkeltvedtak etter hjemlene gitt i forskrift om systemansvaret. Hjemlene inneholder prinsipper for og pålegg om hvordan konsesjonærene (virksomhet med konsesjon) i kraftsystemet skal agere for at forskriftens formål skal oppfylles. Den inneholder også en rekke bestemmelser om at Statnett (systemansvarlig) skal eller kan gjøre vedtak overfor konsesjonærene. Utøvelse av offentlig myndighet stiller krav til veiledning vedrørende saks­prosess og hva som normalt legges til grunn for vedtak som fattes.