Retningslinjer for og veileder til enkeltparagrafene i forskrift om systemansvaret

I listen nedenfor finner du retningslinjer for og veileder til enkeltparagrafene i forskrift om systemansvaret.

Der retningslinjer for enkeltbestemmelser er godkjent av NVE, skal disse legges til grunn for systemansvarliges vedtak, med mindre noen annet blir oppgitt (jf. fos § 28a fjerde ledd). Når vedtak er fattet og disse støtter seg på retningslinjene, vil innholdet i retningslinjene være bindende for de aktører som omfattes av vedtaket.

Våre merknader til øvrige paragrafer utgjør vår tolkning og praktisering av paragrafenes intensjon og innhold. Dette kan for eksempel være prinsipper som etter vedtak eller avgjørelse i klagesaker har blitt etablert som forvaltnings­praksis, og som generelt vil ligge til grunn for kommende vedtak.

[R] i paragraflisten nedenfor indikerer enkeltbestemmelser som har godkjente retningslinjer. Dokumentlisten i bunnen av siden inneholder retningslinjedokumenter det vises til i enkeltbestemmelsene. 

For øvrige paragrafer gjelder praktisering som angitt.

Tidligere versjoner av veiledning til enkeltparagrafene finner du her.