Retningslinjer for og veileder til utøvelse av systemansvaret

Retningslinjene beskriver systemansvarliges praksis og hva som legges til grunn for de vedtak systemansvarlig fatter. Retningslinjene angir også format, innhold og frister for de bestemmelsene som pålegger konsesjonærer å rapportere informasjon til systemansvarlig. 

Våre merknader til øvrige paragrafer utgjør vår tolkning og praktisering av paragrafenes intensjon og innhold. Dette kan for eksempel være prinsipper som etter vedtak eller avgjørelse i klagesaker har blitt etablert som forvaltnings­praksis, og som generelt vil ligge til grunn for kommende vedtak.

[R] i paragraflisten nedenfor indikerer enkeltbestemmelser som har godkjente retningslinjer. Dokumentlistene i bunnen av siden inneholder retningslinjedokumenter det vises til i enkeltbestemmelsene. 

Tidligere versjoner av veiledning til enkeltparagrafene finner du her.