Det overordnede formålet med bestemmelsen om retningslinjer, er å sikre at systemansvaret forvaltes åpent og samfunnsmessig rasjonelt, samt at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves.

Her kan du lese mer om NVEs vedtak om endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos).

Prosess

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene for systemansvaret, skal høres med aktørene i bransjen, og innholdet i retningslinjene skal godkjennes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Systemansvarlige (Statnett) sin utøvelse av vedtaksmyndigheten skal være i tråd med retningslinjene.

Se aktuelle høringer nederst på denne siden.

Bestemmelsen om retningslinjer ble innført i fos § 28a i 2018. I første omgang er det et begrenset antall enkeltbestemmelser i fos som er omfattet av krav til retningslinjer. Plikten for systemansvarlig til å utarbeide retningslinjer ble gjeldende 1.7.2018. Hvilke bestemmelser som til enhver tid er omfattet av krav om tilhørende retningslinjer, fremgår av gjeldende fos § 28a første ledd.

Gjeldende versjon av fos finnes på Lovdata sine nettsider.

NVE har vedtatt ulik ikrafttredelsesdato for endringer i de ulike bestemmelsene i fos:

  • Først ut kommer § 22 om feilanalyse og statistikk som gjøres gjeldende fra 1.1.2019, dokumentet med gjeldende retningslinjer er tilgjengelig nederst på siden
  • Endringer i forskriftstekst for fos §§ 5, 6 8, 8a, 8b, 14a og 21 blir iverksatt fra 1.7.2019, og tilhørende retningslinjer sendes på høring høsten 2018.

Når retningslinjer for enkeltbestemmelser er godkjent av NVE, skal disse legges til grunn for systemansvarliges vedtak, med mindre noen annet blir oppgitt (jf. fos § 28a fjerde ledd). Når vedtak er fattet og disse støtter seg på retningslinjene, vil innholdet i retningslinjene være bindende for de aktører som omfattes av vedtaket.

Inntil videre vil praktiseringsdokumentet videreføres, men for de enkeltbestemmelsene som får tilknyttede retningslinjer vil tilsvarende deler av praktiseringsdokumentet utgå.

Når alle relevante bestemmelser i fos har fått tilknyttede retningslinjer, vil praktiseringsdokumentet ha utspilt sin rolle, og fjernes fra våre hjemmesider.