Statnett som systemansvarlig har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

 •  § 7 om overføringsgrenser
 •  § 9 om regulerstyrke og effektreserve
 •  § 11 om marked for regulerkraft
 •  § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser
 •  § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk
 •  § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
 •  § 15 om spenningsregulering og reaktiv effekt
 •  § 16 om koblingsbilde
 •  § 17 om samordning av driftsstanser
 •  § 18 om målinger og meldinger
 •  § 20 om vern og reléplanlegging
 •  § 22b om rapportering av spenningskvalitet

Retningslinjer til §§ 9 og 11 inkluderer vilkår til markedene som vedlegg. 

Retningslinjer til § 14 inkluderer vedleggene 'Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF)', 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' og forslag til søknadsmaler. 

I tillegg vedlegges vilkår for produksjonsglatting, som et vedlegg til retningslinjer for fos § 8b. Dette gjøres basert på krav om at vilkår for markeder skal være en del av retningslinjene. 

Innspill til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 7.2.2020. 

Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer som er til høring, ikke selve forskriftsteksten.  

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 19/01229. 

Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor være på en form som muliggjør slik publisering. 

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no.