Endringene gjelder følgende:

 • Fos § 8a om planlegging av produksjon
  • Mindre språklige justeringer for å tydeliggjøre bedre hva konsesjonær og balanseansvarlig er pliktige til å sende inn
  • Tilsvarende justeringer i vedlegg til retningslinjen til fos § 8a
 • Fos § 8b om planlegging av effektregulering (første ledd)
  • Lagt inn mer utfyllende beskrivelse av produksjonsflytting basert på forbehold i RMEs godkjenning av retningslinjene
  • Planlagt gjeldende fra det tidspunktet vilkår for mFRR aktiveringsmarked innføres.
 • Fos § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk
  • Unntak fra rapportering av TUF-plan for områdekonsesjonærer med lavt effektuttak
  • Endring i ordlyd fra "bør" til "skal"
 • Fos § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
  • Femte ledd: det foreslås endringer i praktisering av for sent innkomne søknader
  • Oppdateringer av veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14
  • Oppdateringer av nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF)
 • Fos § 21 om systemvern
  • Justering i kostnadsdekning for utløsning av BFK og mindre språklige justeringer
 • Fos § 22 om feilanalyse og statistikk
  • Oppdateringer for å tilpasse retningslinjene til gjeldende system for rapportering av driftsforstyrrelser og tilgjengeliggjøring av statistikker.
 • Enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse
  • Forslag om innføring av en ny parameter med tilhørende dokumentasjonskrav slik det fremkommer i parameterlisten (vedlegg til retningslinjene)

 

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos), og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av energilovforskriften § 6-1.

 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer er 1.3.2023. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 22/01071.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer