Metoden viderefører eksisterende gebyrmodell og medfører ingen endringer i hvilke kostander som skal dekkes gjennom gebyrene. Det er kun hjemmelsgrunnlag for å kreve gebyrer som er endret fra forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. til EB.


Statnetts endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes Reguleringsmyndigheten for energi som skal godkjenne innholdet i metoden.

 

 

Høringsinnspill sendes til Statnett innen arbeidsdagens slutt torsdag 12.10.2023. Innspillene sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 2023/3292.