Det foreslås endringer i følgende retningslinjer:

Fos § 8 Anmelding

 • Mindre justering av ordlyd som følge av innføring av énprismodellen for ubalanseoppgjør.

Fos § 9 Regulerstyrke og effektreserve

 • Nytt prinsipp for dimensjonering av aFRR og mFRR der volum og geografisk plassering får økt fokus.
 • Vedlegget 'Vilkår for FCR':
  • Mindre språklige justeringer.
  • Minste budkvantum for D-1- og D-2 markedet endres fra 1 MW til 0,1 MW.
 • Vedlegget 'Vilkår for FFR'
  • Mindre språklige justeringer.
  • Grensen for størrelse på reguleringsobjekt som utløser at balanseansvarlig skal informeres er justert oppfra 20 kW til 25 kW.

Fos § 12 Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser

 • Mindre justering for å tydeliggjøre når og hvordan systemansvarlig vil fatte systemkritiske vedtak overfor konsesjonær.

Fos § 13 Tvangsmessig utkobling av forbruk

 • Nytt fellesnordisk prinsipp for lastfrakobling ved effektknapphet som innebærer at det er landet med størst ubalanse i forhold til tilgjengelig reserve som er ansvarlig for å koble bort last i en effektknapphetssituasjon.

Fos § 14 Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg

 • Vedlegget 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige':
  • Justert for å inkludere søknader om solkraftverk (som en del av kraftpark).
  • Den veiledende grensen for hvilke kraftparker som er søknadspliktige i henhold til fos § 14 annet ledd (produksjonsanlegg i distribusjonsnettet) fra 10 MW til 5 MW.
 • Vedlegget 'Nasjonal Veileder for Funksjonskrav (NVF)':
  • Mange mindre språklige justeringer.
  • Nettanlegg:
   • Endringer i betegnelse av ulike type stasjoner (går bort fra begrepene lav, høy og høyeste fleksibilitet).
   • Mildnet kravene til anlegg direkte tilknyttet transmisjonsnettet noe sammenlignet med krav til koblingsanlegg >220 kV.
   • Minimumskravet til koblingsanlegg i regionalnett 110 Un<220 kV, som omfatter anlegg i regionalnettet som ikke er direkte tilknyttet transmisjonsnett, er mildnet noe.
   • Nytt krav om differensialmålende samleskinnevern for anlegg med spenning 110≤Un<220 kV i lavohmig eller direktejordet nett.
  • Produksjonsanlegg:
   • Kapittel om svartstart er endret for å klargjøre at det er NVE som har myndighet i henhold til kraftberedskapsforskriften til å stille krav om dette.
   • Tydeliggjort at solparker er omfattet av kravene til kraftparker.
   • Økt krav til verifiserende tester for produksjonsanlegg.

Fos § 15 Spenningsregulering og utveksling av reaktiv effekt

 • Mindre justering av ordlyd for å presisere at konsesjonær skal operere med reguleringsmodus spenningskontroll med mindre man har fått vedtak fra systemansvarlig for å benytte annet modus.

Enf § 6-1 Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

 • Tydeliggjort at bestemmelsen også innebærer krav om å rapportere om frakobling av anlegg.
 • Vedlegget 'Parameterlister':
  • Nytt rapporteringskrav knyttet til fjernstyring som vil gjelde for alle produksjonsanlegg.
  • Solcelleanlegg og solparker: tydeliggjøre hvilke anlegg som er rapporteringspliktige og hvilken type data og dokumentasjon som skal rapporteres.
 • Nytt vedlegg med krav til PSS/E-modeller for vindparker.

 

Om høringsprosessen

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos). Tilsvarende skal NVE godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av energilovforskriften § 6-1.

 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer er 29.2.2024. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no eller via eFormidling, og merkes med referanse 2023/3883.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer