Aurland stasjon er viktig for sammenknytningen av transmisjonsnettet nord-sør på Vestlandet. Stasjonens alder og tilstand tilsier behov for fornyelse. Samtidig er Statnett i ferd med å spenningsoppgradere ledningen Aurland – Sogndal til 420 kV. Dette gjør det også nødvendig å oppgradere Aurland stasjon. Prosjektet som nå har fått konsesjon vil bidra til bedre forsyningssikkerhet og økt kapasitet i sentralnettet. Det legger også til rette for økt fornybar energiproduksjon

Konsesjonen gir Statnett tillatelse til blant annet å utvide stasjonsarealet, bygge nye bygninger og gjennomføre tiltak for å sikre anlegget mot flom og skred.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Les NVEs vedtak på deres nettsider.