Legger til rette for næringsutvikling og klimakutt

- Finnmark har lenge vært et prioritert område for Statnett. Siden 2010 har Statnett gjennomført betydelige forsterkninger av strømnettet inn til og i Finnmark, noe som har gitt både økt nettkapasitet og forsyningssikkerhet. Statnetts satsing i regionen gjør at det har vært mulig å reservere kapasitet i nettet til nytt forbruk, tilsvarende 80 prosent økning av dagens forbruk nord for Ofoten, sier konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne.

Skaidi-Hammerfest vil bestå av en 54 kilometer lang 420 kV ledning mellom Skaidi og Hyggevatn i Hammerfest kommune, en ny 420 kV transformatorstasjon på Hyggevatn og utvidelse til 420 kV i eksisterende Skaidi transformatorstasjon. Begge stasjonene vil bygges som gassisolerte anlegg med bærekraftig gass for å minimere arealbeslag. Ledningen vil gå i parallell med eksisterende 132 kV ledning langs nesten hele traséen.

- I forkant av og under utbyggingen vil vi legge til rette for en best mulig og åpen dialog med grunneiere, reinbeitedistrikt, berørte og kommune. Vi skal levere et bærekraftig prosjekt som tar vare på både mennesker og natur, sier Tonne.

Planlegger for forsterkning videre østover

Statnett har over tid prioritert utvikling av nettet i Øst-Finnmark hvor behovet for økt nettkapasitet er stort. Det viktigste tiltaket for Øst-Finnmark er å bygge en ny 420 kV forbindelse fra Skaidi til Lebesby og videre til Seidafjellet i Varangerbotn. Statnett søkte konsesjon for Skaidi-Lebesby i 2020 og Lebesby-Seidafjellet i 2021. Konsesjonssøknadene ligger fortsatt til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

- Vi er glad for at regjeringen i dag har kunngjort at det vil gis høy prioritet til konsesjonsbehandlingen i Finnmark. En forutsetning for at Statnett kan ferdigstille anleggene innen 2030 er at endelig konsesjon for tiltakene gis innen 2024/2025, sier Tonne.

I Områdeplan Nord beskriver Statnett sine planer for å utvikle et fremtidsrettet kraftnett. Tiltakene vil gi betydelig økt overføringskapasitet i og inn til området, muliggjøre næringsutvikling og realisere fornybar strømproduksjon.

Behov for mer strømproduksjon

- Det er avgjørende at det kommer ny kraftproduksjon også i Finnmark, nett alene er ikke nok hvis man ønsker en ytterligere vekst i strømforbruket, påpeker Hilde Tonne.

Det er reservert nettkapasitet til nytt forbruk på 1100 MW nord for Ofoten. Noe av den reserverte kapasiteten kan realiseres allerede nå, mens andre aktører må vente til planlagte nettforsterkninger ferdigstilles innen 4-6 år.

Det foreligger ytterligere planer om nytt forbruk på over 2000 MW i området nord for Ofoten. Dette området har i dag energibalanse. Det er et overskudd på sommeren, tidvis underskudd på vinteren.

- Dagens energibalanse vil snu til et energiunderskudd hvis de tiltakene som har fått reservert kapasitet realiseres uten at det kommer ny produksjon inn i systemet, avslutter Tonne.