Landskap

Oppgradering til 420 kV mellom Aurland og Sogndal

Statnett planlegger å oppgradere 300 kV ledningen mellom Aurland og Sogndal til 420 kV. Dette vil i hovedsak skje ved at det bygges en ny ledning parallelt med den eksisterende, som kan rives etter at ny ledning er satt i drift.  

Samtidig skal den delen av 300 kV ledningen mellom Hove og Sogndal som ligger mellom Sogndal og Ramnaberget i Vik kommune erstattes med ny. De nye ledningene vil tidligst ferdigstilles i 2025, og de gamle blir revet de to påfølgende årene. Tiltaket krever ingen synlige endringer i Sogndal transformatorstasjon.  

NVE har gitt Statnett tillatelse til å oppgradere strekningen Aurland-Sogndal-Ramnaberg.

Ombyggingen planlegges slik at ledningene som i dag går gjennom Fardal og Øvstedalen kan fjernes. Statnetts tomt i Fardal vil i framtiden bli brukt som base og oppmøtested for vår driftsorganisasjon.  

Aurland stasjon er et viktig og sentralt knutepunkt for kraftutveksling i og gjennom regionen og er i dag en felleseid stasjon mellom Statnett og Hafslund E-CO Vannkraft AS. I mars 2021 søkte vi sammen med Hafslund Eco om konsesjon for oppgradering av stasjonen.

Økt lønnsomhet og behov for reinvesteringer

Det er lønnsomt å øke kapasiteten på forbindelsen Aurland-Sogndal. Økt utbygging av ny kraftproduksjon nord for Sognefjorden og de nye mellomlandsforbindelsene til Storbritannia og Tyskland vil øke flaskehalsen på dagens forbindelse. Vi forventer at dette vil gi større prisforskjeller nord og sør for fjorden og økt antall timer med nullpris og vanntap i våte år. Det er også behov for reinvesteringer på forbindelsen de neste tiår. Lønnsomheten av tiltaket er avhengig av fremtidig kraftpris og mengde ny kraftproduksjon nord for Sognefjorden.

Det er gjort tilstandsvurderinger av Aurland stasjon som tilsier at det er behov for fornyelse av stasjonen om få år. Aurland I tilfredsstiller i dag heller ikke beredskapsforskriftens hovedregel om dublering av samleskinner/brytere for klasse tre-stasjoner. Aurland stasjon er også en viktig forutsetning for idriftsettelse av 420 kV ledning Aurland-Sogndal.