Landskap

Oppgradering til 420 kV mellom Aurland og Sogndal

Statnett skal oppgradere 300 kV ledningen mellom Aurland og Sogndal til 420 kV. Dette vil i hovedsak skje ved at det bygges en ny ledning parallelt med den eksisterende, som kan rives etter at ny ledning er satt i drift.  

Samtidig skal den delen av 300 kV ledningen mellom Hove og Sogndal som ligger mellom Sogndal og Ramnaberget i Vik kommune erstattes med ny. De nye ledningene vil tidligst ferdigstilles i 2025, og de gamle blir revet de to påfølgende årene. Tiltaket krever ingen synlige endringer i Sogndal transformatorstasjon.  

NVE har gitt Statnett tillatelse til å oppgradere strekningen Aurland-Sogndal-Ramnaberg, og Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen.

Ombyggingen planlegges slik at ledningene som i dag går gjennom Fardal og Øvstedalen kan fjernes. Statnetts tomt i Fardal vil i framtiden bli brukt som base og oppmøtested for vår driftsorganisasjon.  

Oppgradering av Aurland 1 transformatorstasjon

Aurland stasjon er et viktig og sentralt knutepunkt for kraftutveksling i og gjennom regionen og er i dag en felleseid stasjon mellom Statnett og Hafslund E-CO Vannkraft AS. Det er gjort tilstandsvurderinger av Aurland stasjon som tilsier at det er behov for fornyelse av stasjonen om få år. Aurland I tilfredsstiller i dag heller ikke beredskapsforskriftens hovedregel om dublering av samleskinner/brytere for denne typen stasjon. Aurland stasjon er også en viktig forutsetning for idriftsettelse av 420 kV ledning Aurland-Sogndal.

Økt kapasitet over Sognefjorden

Økt kapasitet på forbindelsen Aurland-Sogndal er samfunnsmessig rasjonelt, og vil bidra til bedre kapasitet mellom Midt-Norge og Vestlandet. Det er uansett behov for reinvesteringer på dagens forbindelse i tiden framover. Statnett forventer større prisforskjeller mellom Nord- og Sør-Norge de nærmeste årene, og økt forbruk sør for Sognefjorden vil sammen med utbygging av ny fornybar kraftproduksjon nord for fjorden øke flaskehalsen på dagens forbindelse.