Målet med systemutviklingsplanen er å vise hvordan Statnett vil utvikle kraftsystemet i sin fulle bredde. Dette inkluderer tiltak for systemdrift, marked og nett. Planen skal vise hvordan tiltak vi gjør i dag passer inn i den langsiktige utviklingen av kraftsystemet. Den skal også gjøre oss i stand til å ta en aktiv og tydelig planrolle og utøve rollen som premissgiver for utviklingen av kraftsystemet.

Systemutviklingsplanen vil utgjøre den offentlige delen av Kraftsystemutredningen (KSU) sammen med de ulike områdeplanene og "Analyse av transportkanaler 2021-2040". Den vil støtte seg på en rekke andre rapporter som allerede er publisert

Systemutviklingsplanen erstatter Nettutviklingsplanen og Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen, og første utgave vil publiseres 1. november 2023.