En helhetlig tilnærming til kraftsystemutviklingen 

Tidligere har Statnett utgitt en Nettutviklingsplan og en Systemdrifts- og markedsutviklingsplan. Systemutviklingsplan dekker begge disse områdene og er et viktig grep for en mer helhetlig kraftsystemplanlegging, som ser alle virkemidler innen fornyelser, investering i nye anlegg samt systemdrifts- og markedstiltak i sammenheng.  

"Systemutviklingsplan 2023" utgjør den offentlige delen av kraftsystemutredning for transmisjonsnettet (KSU) sammen med:

 

Områdeplaner 

Områdeplanene beskriver hvilke nett-tiltak vi skal gjennomføre, hvorfor de er viktige og når de er planlagt. 

 

Analyse av transportkanaler 

I analyse av transportkanaler ser vi på fremtidig overføringsbehov, flaskehalser og prisforskjeller i transportkanalene som et underlag for planlegging og investeringer i nettet.   

 

Systemutviklingsplan 2023 suppleres av flere temarapporter 

I tillegg til Systemutviklingsplan 2023 utgir vi flere rapporter som utdyper ulike temaer. 

Fleksibilitet som kilde til verdiskaping 

Rapporten "Fleksibilitet som kilde til verdiskaping" viser kraftsystemets behov for fleksibilitet, tiltakene Statnett gjør for å møte behovet, og hvilke muligheter dette gir for ulike aktører. 

Statnett ønsker at flere skal kunne skape verdier og se forretningsmulighetene i å utnytte sin fleksibilitet, både i energimarkedet og i våre reservemarkeder. 

 

Stabilitet i et kraftsystem i endring 

Rapporten "Stabilitet i et kraftsystem i endring" beskriver hvordan tekniske egenskaper ved vind- og solkraft kan gi utfordringer for kraftsystemet og hva som kan være mulige løsninger.  

Med denne rapporten ønsker vi både å dele kunnskap og informasjon, og vekke større interesse for temaet. 

 

Et effektivt markedsdesign for fremtidens kraftsystem  

Rapporten "Et effektivt markedsdesign for fremtidens kraftsystemsammenstiller hva vi mener vil gi et effektivt markedsdesign for fremtidens kraftsystem. Vi gir konkrete anbefalinger til hvordan markedet bør utformes.  

Statnett ønsker at rapporten skal være et utgangspunkt for videre diskusjon med myndighetene og bransjen om hvordan kraftmarkedet bør utformes. 

 

Utvikling av nett til havs 

Rapporten "Utvikling av nett til havs" gir anbefalinger for de neste utlysningene for havvind i 2025. I tillegg beskriver den utfordringer og muligheter fremover. Målet med rapporten er å bidra til god planlegging og et felles kunnskapsgrunnlag.  

Det er fortsatt mange usikkerheter om hvordan havvindutviklingen vil bli i Norge. Vår ambisjon er derfor å utgi en mer fullverdig plan i 2025. 

 

Vil du lese mer om våre analyser? 

Annethvert år utgir Statnett en langsiktig markedsanalyse, og hvert år en kortsiktig markedsanalyse. Analysene drøfter og tallfester utviklingen i det europeiske, nordiske og norske markedet og hvordan dette spiller sammen med utviklingen av forbruk, produksjon og kraftpriser i Norge. Disse analysene er viktige underlag for videre analyser og beslutninger.  

Her kan du lese mer om hvordan vi deltar i europeiske og nordiske analyser og planarbeid.