Salten stasjon fikk konsesjon i 2013. Det ble da tatt hensyn til reindriften, blant annet rundt flyttleiene til vinterbeite. I 2019 ble det søkt om noen endringer i konsesjonen for å legge til rette for byggingen. De omsøkte endringene innebar en innskrenking i flyttleien til vinterbeitene i forhold til den opprinnelige søknaden. Disse konsekvensene ble ikke tilstrekkelig belyst i denne behandlingen. Anlegget er bygget i henhold til konsesjonen som ble gitt.

Det ble gjort en feil fra vår side da vi ikke belyste konsekvensene for reindriften av endringene som ble søkt om og fikk konsesjon. Det er beklagelig og burde ikke skjedd. Nå skal vi få på plass en løsning som sikrer reindriftens interesser og vil ha tett dialog med de berørte videre.

Les kjennelsen fra Hålogaland Lagmannsrett her: Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse: LH-2022-141545 - Lovdata