- Totalt er det søkt om å få øke strømforbruket med omtrent 3000 MW i Agder, noe som tilsvarer en økning på 150 prosent. Driverne bak forbruksøkningen er i hovedsak etablering av ny industri. Selv om vi har nettkapasitet til å realisere mye ny industri er det likevel et behov for å gjøre ytterligere nettforsterkninger for å knytte til ny kraftproduksjon og nytt forbruk, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth V. Vardheim.

Økt transformeringskapasitet legger til rette for økt forbruk og ny produksjon

I Agder har vi et sterkt transmisjonsnett og har gjennom et godt samarbeid med Glitre Nett pågående prosjekter som gjør det mulig å realisere industriprosjekter og ny kraftproduksjon.

Statnett øker transformeringskapasiteten i Arendal, Kvinesdal og Ertsmyra stasjoner. Dette gjør det mulig for Glitre Nett å tilby sine kunder økt nettkapasitet. For å knytte til ny industri i Kristiansandsområdet etableres nye Mosby transformatorstasjon i Vennesla.

Behov for sterkere forbindelser mellom Sørlandet og Grenland

- Våre analyser viser at et stort forbruk langs kysten på Sør- og Østlandet og tilknytning av havvind gir økende kraftflyt mellom Sørlandet og Østlandet. Dette medfører et behov for å forsterke nettet mellom disse områdene. Derfor har vi startet arbeidet med en Konseptvalgutredning (KVU) som vi planlegger å sende til Olje- og energidepartementet i sommer, sier Vardheim. Behovet er også belyst i Statnetts områdeplan for Telemark og Vestfold.

Forventer vekst i produksjonen

- Vi venter flere henvendelser om produksjon, både fra vind, sol og effektutvidelser i vannkraft. Statnett har anbefalt at havvind fra Sørlige Nordsjø II fase1 bør tilknyttes denne regionen. Det er likevel et misforhold mellom nytt strømforbruk og ny produksjon i denne regionen som i resten av landet, forklarer Vardheim. Tiltakene i transmisjonsnettet som vi planlegger åpner for økt kraftproduksjon, men vi utelukker ikke at det kan bli behov for ytterligere tiltak for å legge til rette for ny produksjon.

Behov for mer fleksibilitet

Den fremtidige utviklingen vil gi mye ny uregulerbar produksjon som krever økt fleksibilitet. - Sør-Rogaland og Agder med sin nærhet til mellomlandsforbindelsene, mulige effektutvidelser i vannkraftverk og pumpekraft har gode forutsetninger for å bidra til å balansere kraftsystemet. Vi ser også spennende muligheter ved at deler av det nye forbruket kan bidra med verdifull fleksibilitet, avslutter Vardheim.

 

*Glitre Nett er det nye navnet til Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett