Statnetts 10 områdeplaner viser planlagt trinnvis regional nettutvikling for hele Norge. Den første versjonen av områdeplaner ble lansert i 2022/2023 og disse skal oppdateres annet hvert år. Statnett er nå i gang med et arbeid for å vurdere hvordan vi bedre kan synliggjøre områdeplanenes samfunnsøkonomiske rasjonalitet.

 

- Vi ønsker å svare ut dette på en bedre måte for å vise beslutningstakere og allmenheten hva planen gir, hva den vil koste, og at den er rasjonell. Dermed er vi allerede i gang med å med å skissere opp hvordan neste versjon av områdeplanene skal se ut. Det er viktig at vi videreutvikler områdeplanene som planverktøy, sier Harris Utne, direktør for regionale planer i Statnett.

Gjort selvstendige vurderinger  

Statnett plikter å drifte og planlegge kraftnettet på en samfunnsmessig rasjonell måte, og gjennomfører en rekke analyser og utredninger for å sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling og drift av sentralnettet.

Nå har vi i tillegg engasjert de tre fagmiljøene Oslo Economics, Thema Consulting og Vista Analyse for å gi innspill til hvordan samfunnsøkonomi kan belyses på en bedre måte i neste versjon av områdeplanene. Fagmiljøene har jobbet selvstendig og uten interaksjon, med unntak av ett felles informasjonsmøte. Arbeidet har resultert i en rapport og presentasjon fra hvert av de respektive fagmiljøene, sier Utne.

De tre rapportene kan du lese her

Vista: Samfunnsøkonomi i områdeplaner for strømnettet - Metoder og fremstilling

Oslo Economics: Samfunnsøkonomiske analyser i områdeplaner

Thema: Samfunnsøkonomisk analyse av områdeplaner