Torsdag den 5. januar har Statnett i samarbeid med Elvia invitert til dialogmøte på Hamar om de foreløpige vurderingene for utviklingen av strømnettet i Innlandet framover. Denne områdeplanen vil bli publisert i løpet av første kvartal i år.

 

Eldre strømanlegg skal byttes ut

I dag er det mest produksjon i nord og mest forbruk sør i området som blir dekket av Områdeplan Innlandet. Området veksler mellom å ha noen perioder med overskudd og andre perioder med underskudd på strøm. Det er for lite produksjon i de periodene forbruket er størst.

Mange av dagens ledninger og transformatorstasjoner ble bygget på 1950- og 1960-tallet. Selv om strømledninger har lang teknisk levetid, nærmer disse seg nå tiden for å bli fornyet. Totalt i Norge er det dessuten et økende behov for å overføre strøm mellom nord og sør, og en del av dette vil naturlig gå gjennom Innlandet.

-Vi planlegger å fornye og forsterke strømnettet slik at vi får 420 kilovolt (kV) spenning hele veien fra Sunndalsøra til Oslo. Dermed får vi en ny generasjon strømnett som kan overføre mer kraft enn dagens anlegg kan, forteller konserndirektør for Kraftsystem og marked i Statnett, Gunnar G. Løvås.

 

 

Dagens strømnett er fullt utnyttet

Det grønne skiftet skyter fart i hele landet, og Innlandet er ikke noe unntak.

-Vi opplever mange som vil knytte seg til ledningsnettet. Spesielt gjelder dette økt forbruk fra nye industriaktører og omfattende omlegging fra fossil til fornybar energi. Siden 2018 er det meldt inn planer om nytt strømforbruk som ville mer enn doble det norske strømforbruket, dersom alt ble bygget ut, sier Løvås. -Både Innlandet og resten av Norge har behov for ny kraftproduksjon i årene framover. I løpet av noen få år vil det brukes mer strøm enn det produseres i et år med vanlige temperaturer og nedbørsmengder. Vi må styrke strømnettet for å kunne overføre strøm fra kraftverkene og fram til forbrukerne. I Innlandet vil dette særlig være å bygge om dagens strømnett fra et spenningsnivå på 300 kV til 420 kV og øke kapasiteten i transformatorstasjonene, påpeker Løvås.

Flere store strømforbrukere ønsker å etablere seg i Innlandet enn det er plass til i dagens strømnett. Også for ny uregulerbar kraftproduksjon er planene mer omfattende enn det dagens strømnett kan ta imot.

I Innlandet er det planer om ny næringsvirksomhet som øker forbruket, og fram til oktober i fjor mottok Statnett forespørsler om å knytte ca. 400 megawatt (MW) nytt forbruk til strømnettet i området. I tillegg forventer Statnett en økning i vanlig forbruk og overgang til elektriske biler, busser og lastebiler.  Forbruket i området er til nå målt til ca. 1 700 MW.

-Nettet er nesten fullt utnyttet. Mange av planene må vente til vi har utvidet transformatorstasjoner og bygget om ledninger, sier Løvås. -De som får ja til å knytte seg til strømnettet, må for en stor del koble seg til med avtalte betingelser om fleksibilitet. Det innebærer blant annet å kunne redusere forbruket eller strømproduksjonen ved feilsituasjoner i nettet, for å unngå overbelastninger i strømnettet.

 

Områdeplanen skal bidra til effektiv utbygging av strømnettet

Statnett og Elvia presenterer i dag arbeidet som er gjort i forbindelse med områdeplan for Innlandet. -Gjennom områdeplanen skal vi gi et totalbilde av hvordan vi ser for oss ledningsnettet fram i tid, og dette skal bidra til en effektiv utvikling av det nettet som må til for at vi skal muliggjøre elektrifisering og ny verdiskaping. Det er derfor viktig at vi i arbeidet med områdeplanen får innsikt i hvilke planer ulike aktører har for nytt forbruk og ny produksjon av kraft, understreker Løvås. -Nye tiltak for å legge til rette for en bærekraftig verdiskaping må sees samlet. Vi har skal ha i alt ti ulike områdeplaner for kraftnettet i hele Norge, og vi samarbeider med de regionale nettselskapene.