Hovedfunnene i Områdeplan Midt ble i dag lagt fram på et møte i Stjørdal. Områdeplanen dekker Trøndelag, Nordmøre og Romsdal og analyserer hvordan forbruksøkningen påvirker kraftsystemet på tvers av nettnivå. Planen utarbeides i samarbeid med Tensio og Elinett.

De siste ti-årene har Statnett investert over 10 milliarder kroner i Midt-Norge for å styrke forsyningssikkerheten ved å øke overføringskapasiteten inn til området og legge til rette for ny energiproduksjon. - De nettforsterkningene vi har gjennomført har medført at Midt-Norge har et sterkt nett som vi nå skal bygge videre på, forklarer konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett.

- Vi skal sammen med de regionale nettselskapene investere videre for å legge til rette for elektrifisering hos etablert industri og realisere nyetableringer som en del av den grønne omstillingen av samfunnet, sier Vardheim.

Trinnvis utvikling

Fram mot 2026 planlegger vi å øke transformatorkapasiteten i en rekke stasjoner i regionen som vil øke nettkapasiteten med omtrent 700-750 MW. Forbindelsen over Trondheimsfjorden sammen med oppgradering mellom Surna og Aura planlegges ferdigstilt innen 2027 og vil gi økt kapasitet og fleksibilitet for både produksjon og forbruk.

Nettforsterkningene i Trondheimsområdet og på Nordmøre og i Romsdal gir økt forsyningssikkerhet og lokal kapasitet til forbruksvekst, dette er tiltak som planlegges ferdigstilt innen 2030.

- Når Statnett gir en omfattende økning av utvekslingskapasitet mellom transmisjons- og regionalnett muliggjør det tilknytning av forbruk og produksjon, men det innebærer også at det må gjøres investeringer i regionalnettet. Derfor er samarbeidet vi har med de regionale nettselskapene avgjørende for videreutvikling av nettet og tilknytning av kundene, forklarer Vardheim.  

Videre vekst begrenses av flaskehalser utenfor regionen og manglende kraftproduksjon 

Statnett og de regionale nettselskapene har mottatt søknader om nytt forbruk på omtrent 5000 MW, en tredobling av dagens forbruk i regionen. I samme periode er det kommet søknader om å få tilknytte 300 MW ny produksjon.

Midt-Norge har i dag et effekt- og energiunderskudd og er avhengig av import fra omkringliggende områder, spesielt på vinteren når forbruket et høyt. – Fordi Midt-Norge er avhengig av import for å dekke behovet av energi vil en forbruksøkning uten at det følges opp med ny kraftproduksjon medføre at energiunderskuddet øker, påpeker Vardheim.

Tidligere i høst publiserte Statnett Kortsiktig markedsanalyse som blant annet viser at Norge kan gå mot et nasjonalt kraftunderskudd i 2027. Uten ny produksjon er det ikke lenger begrensninger i nettet internt i området som stanser videre forbruksøkning, men flaskehalser utenfor Midt-Norge. Et vedvarende nasjonalt energiunderskudd vil over tid medføre økt pris i samtlige prisområder. 

Mer fleksibilitet 

- Vi vil jobbe videre med å se på hvordan vi kan løse denne utfordringen. Det vi allerede vet er at for å utnytte nettet bedre og få flere kunder på nett må større forbrukskunder være villig til å inngå avtaler som gjør at nettselskapene eller Statnett kan koble de ut i utfordrende driftssituasjoner eller ved feil. Vi ser også på hvordan større forbrukskunder kan bli mer fleksible, hvor forbruket i større grad tilpasses kraftproduksjonen, avslutter Elisabeth V. Vardheim.