- Vi skal legge til rette for økt kraftforbruk som en del av den grønne omstillingen av samfunnet. Da må kraften fra der den produseres og inn til områder med høyt forbruk, og vi må forsterke det sentrale strømnettet inn mot byene. Ledningen gjennom Hallingdal er en viktig transportkanal for å få strømmen inn til hovedstadsområdet, og det er en kanal vi nå skal forsterke, forteller konserndirektør Gunnar Løvås.

Det er stort kraftoverskudd i fjellområdene mellom Hardanger og Valdres, og enkelte planer om å øke vannkraftproduksjonen i Hallingdal. Planlagte utvidelser og fornyelser i nettet vil sørge for å få produksjonen fram til forbruket. Det er planer om industri og økt forbruk på Ringerike som trenger tilgang på mer kraft. Dette er blant annet planer innen treforedlingsindustrien og etablering av datasenter.

- Vi ser over hele landet at etterspørselen er større enn kapasiteten i nettet kan ta unna. I dette området ser vi imidlertid at det vil være kapasitet til de som har søkt oss om det. Tiltak i dagens stasjon og ny stasjon på Ringerike tilrettelegger for ny industri rundt Hønefoss og forbruksveksten i området, sier Løvås.

Større fornyelser lengre ut i tid

Statnett er i gang med ombygging av transformatorstasjonen i Sylling, og skal oppgradere transformatorstasjonen i Aurland. Det er også planlagt en ny stasjon på Ringerike der en nå ser på mulige plasseringer.

Statnett har tatt over flere nettanlegg fra Hafslund E-Co og skal ta over flere i 2023. Flere av disse er gamle, bygget for å knytte produksjon til nettet og tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er stort behov for reinvesteringer og tiltak som gir lenger levetid de nærmeste ti årene.

Mange av ledningene gjennom Hallingdal ble bygget allerede på 40- og 50-tallet. Ledningene har lang levetid og vil derfor kunne brukes i flere år framover. Fra 2030 og utover vil det komme større fornyelser og behov for ombygging.

En ny 420 kV stasjon i Golsområdet bør ferdigstilles senest før 2035 for å tilrettelegge for høyere spenningsnivå og for å forenkle hvordan stasjoner og ledninger er plassert. Nye løsninger for stasjoner rundt Gol gir også lavere fornyelseskostnader i eksisterende stasjonsanlegg.

Ved å oppgradere ledningen Usta i Hallingdal til Oslo fra 300 til 420 kV og bygge en ny stasjon i Golsområdet vil Statnett legge til rette for økt kapasitet inn til Oslo.

- Vi er allerede i gang med flere prosjekter i dette området. Deretter blir det en trinnvis utvikling fram mot det målnettet vi har planlagt for å dekke fremtidens behov. Dette er ledninger som er en viktig del av vår krafthistorie, og betydningen blir ikke mindre i en fremtid der stadig mer av energibruken skal baseres på fornybar kraft, avslutter Gunnar Løvås.