Statnett orienterte på et møte i Nordfjordeid 18.januar om foreløpige funn i forbindelse med arbeidet med Områdeplan Sogn til Sunnmøre som er gjort i samarbeid med Linja og Mørenett.  

- Frem til nå har nettutviklingen, spesielt i Sogn og Fjordane, vært drevet av behovet for å tilknytte ny kraftproduksjon. Med 420 kV Ørskog-Sogndal gjennom området og flere igangsatte tiltak har vi lagt til rette for ny produksjon. Området har i dag et energioverskudd og det er fortsatt et stort potensial for ny kraftproduksjon i området. Både effektutvidelser av eksisterende vannkraft, småkraft, vindkraft på land og fremtidig havvind, sier konserndirektør i Statnett, Gunnar G. Løvås.  

Blant tiltakene Statnett har satt i gang for å tilrettelegge for ny produksjon er en ny transformator både i Moskog og fornyelse av Fortun stasjon samt tiltak for å få økt kapasitet i dagens ledning mellom Sogndal og Fortun. I tillegg har vi startet planlegging at en ny transformator i Ørsta for å legge til rette for økt forbruk på Sunnmøre. Statnett er også godt i gang med øke nettkapasiteten mellom Sogndal og Aurland for å øke nord-sør flyten i transmisjonsnettet.  

Omfattende forbruksplaner 

I løpet av de siste par årene har vi sett en økning av forbruksplaner i området. Det er flere store planer om nytt forbruk knyttet til eksisterende industri, ny industri og elektrifisering av petroleum. Forbruksplanene utgjør over 2000 MW. Dagens forbruk er på omtrent 1500 MW, der om lag en tredjedel er industriforbruk. Det er kapasitet i dagens transmisjonsnett for tilknytning av en del nytt forbruk, men avhengig av hvor og hvor mye forbruk som kommer, vil det kunne utløse behov for nettforsterkninger.   

- Dersom flere av de større forbruksplanene i området blir realisert uten at det kommer ny produksjon, vil Sogn og Fjordane og Sunnmøre gå fra overskudd til å bli et underskuddsområde. Statnett og de regionale nettselskapene sine nettiltak vil ikke alene legge til rette for alle kjente planer om nytt forbruk. En veldig stor økning i forbruk må derfor planlegges sammen med hvor ny produksjon skal komme fra, forklarer Løvås.  

Indre Sogn 

I Indre Sogn er det i dag et stort produksjonsoverskudd, og det er planer om ytterligere produksjon. Vi kjenner også til at det kan komme betydelige forbruksøkninger. Dagens nett begrenser hvor mye ny produksjon og nytt forbruk vi kan knytte til nettet, fordi det er store variasjoner i produksjon gjennom året, mens forbruket stort sett er stabilt.  

- For å legge til rette for stort nytt industriforbruk i Øvre Årdal er det nødvendig å forsterke transmisjonsnettet. Dette vil innebære nettforsterkningstiltak som krever konseptvalgutredning (KVU). I en KVU vil alternative nettforsterkninger til Indre Sogn utredes, og Statnett mener det vil være fornuftig å gjennomføre en slik utredning for å legge til rette for en fremtidsrettet løsning i samarbeid med Linja, sier Løvås. 

Forbruksvekst påvirker videre nettforsterkninger  

Dersom vi får en stor forbruksvekst, må vi utrede om 420 kV-nettet må forsterkes, enten fra Sogndal i sør eller Ørskog i nord. Om det blir en forsterkning fra nord eller sør, vil avhenge av hvor nytt forbruk og produksjon etableres. Behovet for forsterkninger kan også påvirkes av utvikling i tilgrensende områder. Store volumer med havvind vil kunne møte noen begrensinger og gi utfordringer i kraftsystemet, og må sees i sammenheng med forbruksutviklingen.  

God planlegging av kraftsystemet fordrer derfor et godt samarbeid blant mange aktører. 

-  I arbeidet med områdeplanen har vi hatt et godt samarbeid med Linja og Mørenett. Vi har også hatt dialog med andre aktører for å innhente informasjon og for diskusjon, avslutter Gunnar G. Løvås.