I samarbeid med Lnett presenterte Statnett hovedfunnene i Områdeplan for Sør-Rogaland og Agder på et dialogmøte på Sola 20. januar.

I Sør-Rogaland er det søkt om nytt forbruk til ny industri på omtrent 1300 MW. Statnett er i gang med flere prosjekter for å øke kapasiteten i transmisjonsnettet i området. Når den nye forbindelsen Lyse-Fagrafjell settes i drift i 2023, blir forsyningssikkerheten styrket, og det blir mulig å knytte til om lag til 300 MW forbruk i Sør-Rogaland utover dagens forbruksnivå. I tillegg kan vi knytte til opp mot 400 MW på vilkår. Totalt vil dette øke dagens forbruk med 50 prosent.

- Arbeidet med områdeplanen tydeliggjør at vi kan knytte mer forbruk til nettet enn vi tidligere har kommunisert, forklarer konserndirektør Nett, Elisabeth V. Vardheim i Statnett. Dette er mulig gjennom en ordning vi kaller tilknytning på vilkår. Det betyr at store kunder kan få knytte seg til nettet mot at de kan få koblet ut deler av forbruket sitt ved sjeldne feilhendelser i nettet, for å begrense konsekvensen for vanlige forbrukere som deg og meg, fortsetter Vardheim.

Konkrete løsninger for tilknytning på vilkår skal utarbeides mellom Lnett og Statnett, og må vurderes og avklares med hver enkelt kunde.

Behov for ytterligere nettforsterkninger

- Transmisjonsnettet i regionen er relativt nytt og har god kapasitet, da Statnett har investert mer enn 10 milliarder kroner i transmisjonsnettet siste 20 år. Det gir et godt utgangspunkt for økt strømforbruk og -produksjon, men på grunn av forbruksveksten er det behov for ytterligere nettforsterkninger, sier Vardheim.

I områdeplanen foreslås en trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i Sør-Rogaland for å legge til rette for industriutvikling og styrke forsyningssikkerheten. Første trinn omfatter pågående prosjekter som ny forbindelse mellom Lyse og Fagrafjell, og nye transformatorstasjoner som skal erstatte eksisterende Stokkeland, Bærheim og Stølaheia stasjoner. I tillegg planlegger Statnett å etablere en ny 420 kV forbindelse Fagrafjell-Bærheim (Humleberget).

For å sikre kapasitet til ytterligere ønsket forbruksvekst, må de eksisterende transmisjonsnettledningene inn til Sør-Rogaland forsterkes. Statnett vurderer at det neste tiltaket som bør realiseres er en 420 kV forbindelse fra Ertsmyra i Sirdal til Fagrafjell. Denne forbindelsen vil erstatte den eksisterende 300 kV ledningen på strekningen.

Trinn tre innebærer å erstatte den eksisterende 300 kV-ledningen langs kysten, fra Kvinesdal til Fagrafjell. Dette tiltaket er nødvendig for å håndtere stor vekst i forbruket og en forutsetning for at havvind skal kunne knyttes til langs kysten av Sør-Rogaland.

Gode forutsetninger for økt kraftproduksjon

Sør-Rogaland har betydelig potensiale for ny kraftproduksjon og effektutvidelser i eksisterende vannkraftverk, og er godt egnet for ilandføring av havvind. – Vi kjenner til planer om kraftproduksjon på omtrent 400 MW i området, men vi forventer at flere tiltak vil komme i årene fremover. En økning i strømforbruk uten en tilsvarende økning i produksjon, kan allerede i 2026 medføre et energiunderskudd i Sør-Norge, påpeker Vardheim.

Behov for mer fleksibilitet

Den fremtidige utviklingen vil gi mye ny uregulerbar produksjon i nettet som vind- og solkraft. - Det gir behov for økt fleksibilitet, og Sør-Rogaland og Agder med sin nærhet til mellomlandsforbindelsene, effektutvidelser i vannkraftverk og pumpekraft har gode forutsetninger for å bidra til å balansere kraftsystemet. Vi ser også spennende muligheter ved at deler av det nye forbruket kan bidra med verdifull fleksibilitet, avslutter Vardheim.