- Jeg ser frem til å møte RME for å utdype Statnett sin Strategi “Det grønne taktskiftet” som ble vedtatt 2021. De tiltakene vi har satt i gang og jobber med skal øke kapasiteten i nettet, gjennom oppgradering og nytt nett, betydelig digitalisering, ny teknologi og optimalisert drift, sier konsernsjef Hilde Tonne.

Statnett og RME skal møtes 5. januar, og den skriftlige orienteringen er oversendt i forkant av dette møtet. I tillegg til Strategien viser Statnett i brevet til Systemutviklingsplan 2023 som ble oversendt NVE 1.11.2023 og ti Områdeplaner fra 2022, hvor behov og tiltak er nærmere beskrevet. Statnetts Kortsiktige og Langsiktige Markedsanalyser har siden 2021 pekt på behovet for økt nettkapasitet og kraftproduksjon – og at Norge styrer i retning av en negativ kraftbalanse innen 2028.

- Tiltakene beskrevet i Strategien, Systemutviklingsplanen og i Områdeplanene vil gi et betydelig løft i kapasiteten og vil tilrettelegge for nesten en dobling av dagens forbruk, samtidig som Statnett allerede har reservert kapasitet for mye nytt forbruk, sier Hilde Tonne.

Hele brevet til RME kan leses her

Grensen for vanlig forbruk er økt

Statnett har allerede reservert kapasitet til nytt og økt forbruk på 7900 MW. Dette utgjør omlag 3/4 av alle forespørsler om tilknytning fra større industrisatsinger som anses som modne.

- Basert på systematisk jobbing med tilknytningsprosessene de siste årene, samt fokus på økt kapasitet i det nettet vi allerede har, har vi klart å få til en kraftig økning på nesten 8000 MW i hva som kan reserveres allerede idag. I tillegg har vi nylig endret prinsippene rundt vanlig forbruk, slik at forbruk under 5 MW og under 20 GWh kan knytte seg til kraftnettet uten å vente, sier Tonne  

 Dette omfatter boliger, offentlig virksomhet og næringskunder med begrenset effektuttak, og utgjør majoriteten av norske strømkunder. Statnett orienterte RME om dette i brev 30.11.2023.

Nærmere 1000 MW kan tilknyttes hvert år

- De neste ti årene er det lagt til rette for vekst i kraftforbruket som er større enn noen gang i norsk krafthistorie. Samtidig pågår utvikling av nettet kontinuerlig, og behovet for økt kapasitet blir utredet i våre områdeplaner der vi ser alle henvendelser om tilknytning samlet, sier Tonne.

I brevet til RME redegjør Statnett for at det reserveres kapasitet til kunder som er tilstrekkelig modne, når det er driftsmessig forsvarlig. Om kunden ikke har tilstrekkelig progresjonen mister de sin reservasjon og kapasiteten frigjøres til andre kunder.

Investeringene i transmisjonsnettet skal øke

For å legge til rette for vekst i norsk kraftforbruk, lanserte Statnett i 2021 strategien "Det grønne taktskiftet" hvor vi varslet behov for økte investeringer. Statnett er godt i gang med mange prosjekter, og tiltakene beskrevet i Områdeplanene gir et betydelig løft i kapasiteten til å dekke nytt forbruk.

Det er også behov for økt kraftproduksjon. Uten ny kraftproduksjon vil kraftprisen øke til nivåer som gjør fortsatt utvikling av kraftbasert industri mindre realistisk (jmf. Statnetts brev til OED "Knapphet på energi og effekt om få år" 16.12.2022).   

Tiltak for å utnytte dagens nett bedre

Nettet er allerede høyt utnyttet, og det er krevende å reservere kapasitet til ytterligere forbruksvekst før større tiltak er ferdig.  Statnett har satt i gang flere tiltak for å øke kapasiteten, blant annet gjennom temperaturoppgraderinger og endrede grenser for drift, samtidig som Statnett tar en større kalkulert risiko og planlegger for økt bruk av systemvern.

I tillegg blir flere kunder tilknyttet med særskilte vilkår, som innebærer at de må begrense forbruk eller produksjon når det ikke er nok plass i nettet. Statnett legger også til grunn at forbrukerne blir mer fleksible framover, og det vil gi grunnlag for en viss «overbooking» av reservert kapasitet. Markedstiltak, som flytbasert markedskobling (innføres i 2024) og automatisert systemdrift bidrar også til høy utnyttelse av kraftsystemet.

Rammebetingelser må bidra til økt tempo

Tilstrekkelig kapasitet og fremdrift for kunder som ønsker tilknytning avhenger av gode rammebetingelser. Det er behov for raskere konsesjonsbehandling og en fremtidsrettet økonomisk regulering for å lykkes med å utvikle tilstrekkelig nettkapasitet i tide.

- Vi i Statnett ser frem til videre dialog med Energidepartementet (tidligere OED), NVE og RME, for å bidra til gode prosesser og løsninger rundt dette, sier Tonne.