Gå til hovedinnhold
Bærum sentrum

Statnett søker om å fornye hovedstrømnettet i Bærum og Oslo vest

Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjon med en ny forbindelse. – Dette er et viktig tiltak for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Statnett søker om konsesjon på to ulike tekniske løsninger mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo.  

- Som første prioritet søker Statnett på luftledning. I henhold til myndighetens kablingspolicy, søker Statnett som andre prioritet om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel. Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning til Stor-Oslo, sier prosjektleder Siri Revelsby i Statnett.  

Ny luftledning har en anslått kostnad på 240-320 MNOK. Kabel i grøft/tunnel har en anslått kostnad på 1120-1370 MNOK.  

- Statnett har besluttet å søke konsesjon på begge alternativene. Dette for å gjøre det mulig for interessenter å realisere gevinster fra kabling på hele eller deler av strekningen innenfor rammene av stortingsmeldingen "Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet", sier Revelsby.  

- I konsesjonssøknaden har vi synligjort mulige gevinster ved å velge kabling. Disse er vanskelige å verdisette. Vi legger derfor til grunn at videre konsesjonsbehandling vil kunne dokumentere om det er grunnlag for å kable. 

Ved både luftledning og kabel vil den nye forbindelsen i all hovedsak gjenbruke dagens luftledningstrasé. Dagens luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges. 

Søker konsesjon for hele forbindelsen 


Forbindelsen Hamang- Smestad består av to delstrekninger: Hamang til Bærum transformatorstasjon og Bærum til Smestad transformatorstasjon. 

På delstrekningen Hamang-Bærum søker Statnett luftledning som prioritet 1 og kabel i grøft som prioritet 2. For delstrekningen Bærum-Smestad søker Statnett luftledning som prioritet 1 fra Bærum til oversiden av Montebello T-banestasjon med overgang til kabel inn til Smestad stasjon. Som prioritet 2 søker vi kabel i grøft fra Bærum til Hagabråten og derfra tunnel inn til Smestad.  

- Statnett søker konsesjon på begge strekninger da vi mener det er hensiktsmessig og riktig med en samlet konsesjonsprosess og gjennomføring av forbindelsen, selv om vi har noe bedre tid på gjennomføring av Bærum-Smestad med tanke på å sikre strømforsyningen, sier Revelsby.   

Det er mulig å kable en delstrekning med utgangspunkt i en av transformatorstasjonene. Hvorvidt dette er aktuelt vil den videre konsesjonsprosessen avdekke. 


Behov for å øke kapasiteten i hovedstrømnettet

  
Forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad inngår i Nettplan Stor-Oslo, en overordnet plan som består av rundt 30 ulike tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning til Oslo og Akershus. Her kan du lese mer om Nettplan Stor-Oslo.

Strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Fortsatt befolkningsvekst og elektrifisering av stadig nye områder gjør at strømforbruket forventes å øke. Dagens transmisjonsnett (hovedstrømnett) har for lav kapasitet til å tåle dette. 

- Ved å fornye forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad sikrer Statnett, både på kort og lang sikt, trygg strømforsyning til Stor-Oslo. Dette område er et underskuddsområde på kraft. Vi er derfor avhengig av å få transportert strøm til hovedstadsregionen fra andre deler av landet. Det krever et robust transmisjonsnett, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett. 

Det er slik at en stor andel av strømforbruket i Stor-Oslo går til oppvarming. Transmisjonsnettet må derfor dimensjoneres for å kunne levere strøm til alle som trenger det på de kaldeste vinterdagene, når strømforbruket er på sitt høyeste. 

- Fra midten av 2020-tallet, på en veldig kald vinterdag, vil vi risikere at noen mister strømmen hvis vi får en feil i nettet. Fra midten av 2030-tallet, vil dette kunne skje selv om det ikke er en feil. I tillegg nærmer dagens luftledning seg normal teknisk levealder. Med bakgrunn i dette søker vi om å fornye forbindelsen, sier prosjektleder Revelsby.  

Konsesjonssøknaden behandles av NVE

 
Konsesjonssøknaden oversendes NVE som behandler den i henhold til gjeldende lovverk. De vil sende søknaden på høring og gjennomføre folkemøter der Statnett vil delta. Etter høringsperioden vil NVE vurdere om det er nødvendig å be om tilleggsutredninger. Det er myndighetene som avgjør hva Statnett får bygge.  

Spørsmål om konsesjonsprosessen rettes til NVE. 

Nettmeldingen

 
Stortingsmelding 14 "Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet" fra 2012 sier at transmisjonsnettet på 300 og 420 kV skal bygges som luftledning, bortsett fra i følgende unntakstilfeller: 

  • der luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som for eksempel i byer og ved kryssing av store sjøområder
  • dersom merkostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares ved at det gir særlige miljøgevinster sammenliknet med luftledning og/eller en begrenset strekning med kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.

 

På prosjektets sider kan du laste ned konsesjonssøknad og vedlegg.