Foredragene i opptak

Innovasjons-prosjektet ICEBOX: Is på kraftledninger og IoT i fjellheimen

ICEBOX Is på kraftledninger og IoT i fjellheimen


Foredragsholder: Erik Persson - Statnett SF 
Det er en utfordring med is og snø som samles på kraftledninger, skader dem og forstyrrer kraftforsyningen. Innovasjonsprosjektet "Icebox" har prøvd å finne løsninger på dette. Foredraget tar for seg hvordan dette har gått, og hvordan det er å drifte iot-løsninger i den norske fjellheimen. Det blir tilstandsovervåking, firmwareoppdateringer som går galt, meteorologi og helikoptre om svinger store trestokker!"
 

Distribuert forretningsdrevet arkitektur med få kraftfulle prinsipper 

Distribuert forretningsdrevet arkitektur med få kraftfulle prinsipper


Foredragsholdere: Ole Schjødt-Osmo/Steinar Kvaale – Hafslund Eco
Bransjen opplever store endringer. Hafslund Eco står midt i utfordringen med den gamle IT-porteføljen og hvordan vi skal jobbe med nye markedsmuligheter og digitale løsninger. Nå setter vi opp strukturer for å jobbe aktivt sammen med forretning og leverandører for å utnytte kompetanse, teknologi i smartere prosesser og bruk av data på nye måter. Virksomhetsarkitekturen i Hafslund Eco er tydelig fundert på selskapets verdiskaping og strategi, og forvaltes med et distribuert ansvar for å nå mål om nyskaping, konkurransekraft og kosteffektivitet. Gjennom aktiv arkitekturstyring blir vi i stand til å drive forbedringsarbeidet og utviklingen som skaper ny verdi og sikrer gevinstrealisering. 

Cloud Structure

Cloud Structure


Foredragsholder: Kristoffer Lorentsen - ELHUB
At Elhub, we have been building our cloud platform - Eltostratus - on Oracle Cloud infrastructure for more than two years. We have learned a lot on the journey from our first commit ("initial copypasta") to the point we have reached today. Today we have more than 200 virtual machines and ExaData running in the cloud, with the vast majority of both the infrastructure and configuration as code. In this talk, we will look at how we structure our cloud infrastructure and our work and how that has helped us build and evolve Eltostratus with Terraform and Ansible.
 

Traseplanlegging ved hjelp av GIS - et FoU prosjekt

Traseplanlegging ved hjelp av GIS - et FoU prosjekt


Foredragsholder: Christine Kielland Larsen  

Valg av trasé for en ny høyspentledning basert på en klassisk tilnærming innebærer bruk av flyfoto, feltbesøk og rutetegning for hånd på bakgrunn av kunnskapen og erfaringen til en traséplanlegger. Denne metoden er subjektiv, om vi endrer ekspertene som er involvert, og/eller type kartdata som inkluderes, kan vi ende opp med flere ulike resultater.  
Standardisering, der en GIS-basert romlig multikriteriebeslutningsanalyse (MCDA) brukes som et beslutningsstøtteverktøy, har stort potensiale og vil kunne bidra til å predikere, dokumentere og forsvare valgte traséer for nye høyspentledninger. Et proof of concept ble utviklet for et nettbasert verktøy for å beregne egnethetskorridorer for nye traséer mellom to valgte lokasjoner. Romlig statistikk, basert på lokasjonen til 37 300 eksisterende master og et tilsvarende antall tilfeldige lokasjoner, ble brukt til å teste en mer objektiv måte for å velge ut hvilke temadata som burde inngå i vurderingen, og vektingen av disse. 
 

Build a Digital Twin of your GRID

Build a Digital Twin of your GRID


Foredragsholder: Dag Efjestad – Agder energi  
We use Digital twin technology in our SaaS offering called Gridtools. We want to share our experience with usage of digital twin technology for building analytics application for Grid.
 

Implementation of MS Azure and DIGIN Grunnprofil in Lede

Implementation of MS Azure and DIGIN Grunnprofil in Lede


Thomas Ranvik Eriksen 
At Lede and Skagerak Energi we have had challenges regarding access and standardization of data. This has and still is slowing down digitalization significantly. We have a huge number of core systems that all have cross-domain data and their own information model. Several of these systems are connected and integrated together which again are creating issues regarding master data. Lede and Skagerak Energi started to realize these problems and made some strategic changes regarding cloud and standardization. To solve some of these issues Lede decided to start a development team that are responsible for implementation of a data platform in Azure and standard information model CIM. This team is also responsible for Lede’s participation in DIGIN Grunnprofil. The topic of this presentation is Team Data Platforms road to where Lede is now. 

Tenk sikkerhet allerede i innovasjon og konseptutvikling!

Tenk sikkerhet allerede i innovasjon og konseptutvikling!


Foredragsholder: Janne Merete Hagen - NVE 

NVEs undersøkelse fra 2021 viser at sikkerhet i varierende grad tas hensyn til i innovasjon, men med økt digitalisering er det viktig å bygge sikkerhet inn i konsept og digitale systemer. Kraftberedskapsforskriften stiller krav til sikring av digitale informasjonssystemer. Disse kravene bygger på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, som igjen har mye til felles med internasjonale sikkerhetsstandarder. Foredraget gir en innføring i kraftberedskapsforskriftens krav til sikring av digitale informasjonssystemer, NVEs veileder og en presentasjon av bransjens etterlevelse av disse kravene. 
 

RegEx and XPath for people who've avoided them all their life

RegEx and XPath for people who've avoided them all their life


Foredragsholder: Trond Strømme – ELHUB 

An easy introduction to regular expressions and XPath for developers who thinks the lands beyond * and // elements are scary."
 

Monitorering - Behov for observerbarhet i en distribuert verden

Monitorering - Behov for observerbarhet i en distribuert verden


Foredragsholder: Jonas Lindholm - Statnett SF

Hvordan vet vi at IT systemene vi lager og drifter virker? Ja det er "lys i lampa" men hvis lampa slutter lyse hva gjør vi da? 

Observerbarhet handler dels om å observere det man kan se fra et system men også om å kunne finne frem til årsaken til en feil hvis det skulle oppstå. Det er viktig å være bevisst hva kan du observere fra dine systemer men også hvilke muligheter du kan gi utviklere/leverandører til å blir mer "monitorerbare". Nordic Balancing Model (NBM) handler om samarbeid mellom de nordiske TSOene og aktører i hvert enkelt land. Det viktig med høy oppetid og da er det spesielt viktig med god observerbarhet. Det blir en gjennomgang av det vi har lært så langt i NBM og hvordan teknologistacken ser ut i dag.
 

Coding Pipelines at Elhub

Coding Pipelines at Elhub


Foredragsholdere: Michael Akinde/Sergei Prodanov - ELHUB

CI/CD pipelines are designed to ensure reliable and frequenty delivery of software. The added effort to standardize builds, develop test, and automate tests can be quite significant. Once in place, these pipelines need to be maintained and kept up to date across 100s of repositories. In this talk we'll go into how we leveraged TeamCity's kotlin script interface + ansible to standardize builds and turn deployment into code.