Utfordringen

Befolkningsvekst og økt næringsaktivitet skaper større etterspørsel etter strøm. På sikt vil dette skape et behov for investeringer i transmisjonsnettet for å øke overføringskapasiteten. Samtidig vet vi at forbrukerfleksibilitet kombinert med ny teknologi gir store muligheter til å redusere forbruket spesielt i topplasttimene. Siden nettet dimensjoneres basert på forbruket i topplasttimene, vil dette kunne bidra til mindre behov for nettinvesteringer.

Målet

I arbeidet med “Fleksibelt forbruk som alternativ til investeringer i transmisjonsnettet “ er målet å produsere tilstrekkelig og relevant empirisk kunnskap som gjør Statnett i stand til å gjøre en reell vurdering av potensialet knyttet til forbrukerfleksibilitet, som et alternativ til økte investeringer i nettet.

Prosjektet

Ambisjonen er å analysere virkemidler som blant annet effekttariff for nettleie, aggregatorer og mulighetene knyttet til smarte strømmålere. Dette skal gi data som gjør det mulig for Statnett å vurdere både potensialet og pris for forbrukerfleksibilitet, og hvilke virkemidler man har til rådighet for å frigjøre fleksibilitet for å redusere topplastforbruket. 

Prosjektdeltakere

  • NTNU
  • FME CINELDI

Finansiering

Prosjektet gjennomføres som en Nærings-Phd og er finansiert av Forskningsrådets Nærings-PhD-ordning (i tillegg til egne midler Statnett og veiledning av NTNU)