Statnett, som systemansvarlig, har utarbeidet forslag til oppdaterte retningslinjer. Endringene i retningslinjer gjøres for å tilrettelegge for implementering av nordisk balanseringsmodell som skal automatisere driften, etablere nytt marked for raske effektreserver, samt å etterkomme forbehold i tidligere godkjenningsbrev og rette opp mindre feil og mangler.

 

Den 2.7.2021 ble det sendt ut tilleggsdokumenter til denne høringen. Dette gjelder vedlegg til retningslinjer for fos § 11 – Vilkår for deltagelse i mFRR-markedet. Det foreslås oppdateringer i vilkår for deltagelse i mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet) knyttet til en overgangsperiode mellom nåværende og nytt automatisert mFRR-marked.

I Q4 2022 vil mFRR-markedet bli automatisert. Dette er en stor overgang som både Statnett og leverandørene må forberede seg så godt som mulig på. Statnett planlegger derfor en overgangsfase mellom nåværende og nytt automatisert mFRR-marked. I vilkår foreslått gjeldende fra 1.1.2022 til Q4 2022 har det derfor blitt synliggjort hvilke endringer overgangsfasen vil innebære for leverandørene i markedet.

Sammenliknet med høringsunderlaget som ble sendt ut 1. juni har markedsvilkårene for mFRR gjeldende fra 1.1.2022 blitt oppdatert, samt at et ekstra høringsdokument med bakgrunn og begrunnelse har blitt lagt ut.
Det vil bli avholdt et separat høringsmøte om oppdaterte vilkår for deltakelse i mFRR-markedet - les mer her.

 

Endringene gjelder følgende

 • Fos § 5 om flaskehalser og budområder, første ledd
  • Det har blitt lagt inn kort informasjon om håndtering av flaskehalser som en del av ny automatisk balanseringsmodell
 • Fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • Oppdatert og mer utfyllende beskrivelser av fastsettelse av handelskapasitet
 • Fos § 8a om planlegging av produksjon, første ledd
  • Endringer i beskrivelse av inndeling i stasjonsgrupper
 • Fos § 8b om planlegging av effektregulering, første ledd
  • Det foreslås endringer i praktisering av produksjonsflytting som følge av implementering av nordisk balanseringsmodell
 • Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve, annet ledd
  • Det foreslås endringer i retningslinjer og vilkår for FCR, FFR og aFRR, inkl. etablere vilkår for deltakelse i FFR-markedet og nordisk aFRR-kapasitetsmarked
 • Fos § 11 om marked for regulerkraft, første ledd
  • Det foreslås endringer i retningslinjer og vilkår for deltagelse i mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet). Endringer foreslås i to steg, og de mest omfattende endringene gjøres som følge av implementering av nordisk balanseringsmodell og med det automatisering av mFRR-prosessen.
 • Fos § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser, femte ledd
  • Tydeliggjøring av informasjon konsesjonær må sende inn for å få kompensert systemkritisk vedtak etter femte ledd, samt oppdatert tekst for å tilrettelegge for overgang fra to-pris til én-pris i avregning av produksjonsubalanser
 • Fos § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet, tredje ledd
  • Endringer knyttet til mulighet for å sende inn søknad på vegne av flere konsesjonærer i Fosweb
 • Enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse
  • Endring og tydeliggjøring av frister for rapportering av data, noen endringer i hvilke parametere som er obligatoriske å rapportere

 

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos), og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av energilovforskriften § 6-1.

 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer var 1.9.2021.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer