Statnett, som systemansvarlig, har utarbeidet forslag til oppdaterte retningslinjer. Endringene i retningslinjer gjøres for å tilrettelegge for implementering av nordisk balanseringsmodell som skal automatisere driften, etablere nytt marked for raske effektreserver, samt å etterkomme forbehold i tidligere godkjenningsbrev og rette opp mindre feil og mangler.

 

Endringene gjelder følgende

 • Fos § 5 om flaskehalser og budområder, første ledd
  • Det har blitt lagt inn kort informasjon om håndtering av flaskehalser som en del av ny automatisk balanseringsmodell
 • Fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • Oppdatert og mer utfyllende beskrivelser av fastsettelse av handelskapasitet
 • Fos § 8a om planlegging av produksjon, første ledd
  • Endringer i beskrivelse av inndeling i stasjonsgrupper
 • Fos § 8b om planlegging av effektregulering, første ledd
  • Det foreslås endringer i praktisering av produksjonsflytting som følge av implementering av nordisk balanseringsmodell
 • Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve, annet ledd
  • Det foreslås endringer i retningslinjer og vilkår for FCR, FFR og aFRR, inkl. etablere vilkår for deltakelse i FFR-markedet og nordisk aFRR-kapasitetsmarked
 • Fos § 11 om marked for regulerkraft, første ledd
  • Det foreslås endringer i retningslinjer og vilkår for deltagelse i mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet). Endringer foreslås i to steg, og de mest omfattende endringene gjøres som følge av implementering av nordisk balanseringsmodell og med det automatisering av mFRR-prosessen.
 • Fos § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser, femte ledd
  • Tydeliggjøring av informasjon konsesjonær må sende inn for å få kompensert systemkritisk vedtak etter femte ledd, samt oppdatert tekst for å tilrettelegge for overgang fra to-pris til én-pris i avregning av produksjonsubalanser
 • Fos § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet, tredje ledd
  • Endringer knyttet til mulighet for å sende inn søknad på vegne av flere konsesjonærer i Fosweb
 • Enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse
  • Endring og tydeliggjøring av frister for rapportering av data, noen endringer i hvilke parametere som er obligatoriske å rapportere

 

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer er 1.9.2021.

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 21/00574. 
Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor være på en form som muliggjør slik publisering. 

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer