I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse av retningslinje for allokering av langsiktig kapasitet, har TSOene i kapasitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa) utviklet et felles forslag til en kapasitetsberegningsmetode (CCM) for langsiktig kapasitet. CCR Hansa består av grensene mellom Skandinavia og kontinentet, og vil for Norges del innebefatte grensene til Nederland (NorNed) og Tyskland (når NordLink-kabelen er i drift)

Før forslaget sendes til de nasjonale reguleringsmyndighetene for godkjenning, skal det imidlertid være gjenstand for offentlig høring. Høringen ble lansert 15. april, og varer til 15. mai. Etter høringen vil TSOene vurdere mottatte kommentarer og oppdatere forslaget.

Lenke til høringsdokumentet finner du her:  https://consultations.entsoe.eu/markets/fca_ccm_hansa_ccr/