Dagens transformatorstasjon på Tveiten er fra 1966, og det er behov for å utvide og fornye anlegget for å sikre fremtidig strømforsyning i regionen. I 2021 ble omfattende kvikkleireproblematikk oppdaget ved eksisterende anlegg. Grunnforholdene ved dagens transformatorstasjon er for dårlige til å kunne utvide stasjonen, og Statnett vil derfor etablere en ny transformatorstasjon i nærheten som får navnet Tønsberg transformatorstasjon.

- Det er viktig å få på plass nye Tønsberg transformatorstasjon for å kunne tilrettelegge for forbruksvekst i regionen. Mange ønsker å etablere ny industri og vi ser en stor vekst i alminnelig forbruk. Dagens anlegg har for liten kapasitet for å ivareta denne økningen og vi trenger å oppgradere til høyeste spenningsnivå på 420 kV i transmisjonsnettet, sier prosjektleder Kirsten Faugstad i Statnett.

Den nye transformatorstasjonen vil bli større enn dagens anlegg på Tveiten. Totalt areal kan bli opp mot 130 dekar. Dette er fordi høyere spenning krever større avstander, men også fordi det er strengere krav til avstander til blant annet gjerdet. I tillegg blir det behov for å legge om kraftledningene til både Statnett og det regionale nettselskapet Lede i området slik at de kommer inn på den nye stasjonen.  

Går videre med Gulliåsen/ Ødegården

Statnett har siden høsten 2021 utredet alternative plasseringer av ny transformatorstasjon. Tveitenåsen/Brekkeskogen, Kloppåsen/ Himberg og Gulliåsen har vært de mest aktuelle plasseringene basert på en totalvurdering med hovedvekt på grunnforhold og avstand til ledninger.

- Alt fra eksisterende bebyggelse og annen infrastruktur, til landskap, grunnforhold, friluftsliv, naturtyper, topografi og kulturminner inngår i vurderingene våre, forklarer Faugstad.

Gulliåsen ligger ca.1 km sørvest for dagens stasjon på Tveiten.  Ny næringspark er planlagt og regulert i området.

- Mange bruker aktivt Tveitenåsen/Brekkeskogen som tur- og rekreasjonsområde, og dette hensynet veide tungt for å velge bort dette alternativet. Plassering på Kloppåsen/ Himberg ville medført mange nye ledninger på det fire km lange strekket bort til dagens transformatorstasjon på Tveiten, forklarer Faugstad.

Hva skjer videre?

I januar og februar har Statnett utført grunnundersøkelser i områdene nær Gulliåsen, og første informasjonsmøte med grunneiere ble arrangert 2. februar på Flykafeen.  Når vi har kommet nærmere eksakt plassering vil vi invitere til nye dialogmøter.

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil starte kulturminneundersøkelser i området nær Gulliåsen/Ødegården til våren.  

Statnett planlegger å sende konsesjonssøknad for ny transformatorstasjon til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) medio 2023. Nye Tønsberg transformatorstasjon er planlagt ferdig i 2028. I mellomtiden er det nødvendig å utføre midlertidige tiltak på eksisterende Tveiten transformatorstasjon.