Målet med den nordiske systemdriftsavtalen (SOA) er:

  1. å oppfylle kravene i de europeiske nettverkskodene, som er et regelverk som er bindende for norske aktører og er inkorporert i norsk lov
  2. å sikre at det nordiske sammenkoblede systemet driftes med en tilfredsstillende pålitelighet og kvalitet.

SOA består av en hovedavtale og ulike vedlegg ("annex") knyttet til hver nettverkskode. I annexene vises det til juridisk selvstendige metoder der disse krever regulatorgodkjennelse. Øvrige metoder inngår i beskrivelsen i annexene.

Hovedavtalen, annexene og metodene vil oppdateres ved behov, og gjeldende versjon finnes på ENTSO-E sin hjemmeside (se link under)

Les mer om SOA via ENTSO-Es hjemmesider

 

Dagens filosofi for nordisk balansering

De nordiske systemoperatørene har oppdatert dokumentet "Nordic balancing Philosophy" for å skissere prinsippene og strategien bak dagens regler og prosesser for balansering.

Formålet med rapporten er å sikre en felles forståelse blant de nordiske TSOene for de prinsipper og rammer som gjelder for den daglige operative drift. Rapporten er også et underlag for videre utviklingsarbeid på området.

I forbindelse med implementering av ny balanseringmodell (NBM), vil det være behov for en ny oppdatering av dokumentet. En slik oppdatering er planlagt i 2023.

Les rapporten via ENTSO-Es hjemmesider