"Referansegruppe for feil og avbrudd" har ansvar for å utvikle terminologien som benyttes i denne rapporteringen, og siste store revisjon av definisjonene ble gjort i forbindelse med at nye FASIT ble tatt i bruk i 2019. Hva menes med en driftsforstyrrelse i denne sammenhengen?

Forskrift om systemansvaret definerer driftsforstyrrelse slik:

  • Automatisk
  • Påtvungen
  • Utilsiktet utkobling

 

Terminologinotatet til FASIT utdyper definisjonen på denne måten:

Kommentar 1: En driftsforstyrrelse kan skyldes feil på en anleggsdel, nødutkobling, feilbetjening eller systemfeil. En driftsforstyrrelse kan bestå av en eller flere feil.

Kommentar 2: En mislykket innkobling regnes ikke som en driftsforstyrrelse.

Eksempel: En driftsforstyrrelse kan være:

  1. a) utkobling som følge av lynnedslag på kraftledning
  2. b) nødutkobling pga. brann
  3. c) utkobling som følge av ukorrekt betjening
  4. d) uønsket utkobling av transformator som følge av uhell under testing av vern

Automatisk utkobling

Automatisk utkobling benyttes ved automatisk utkobling av effektbryter initiert av vern/vakt, eller sikringsbrudd. Hvis driftsforstyrrelsen skyldes uønsket utløsesignal ifm. arbeid/prøving av vern eller kontrollutstyr, skal dette registreres som en automatisk utkobling (og ikke en utilsiktet utkobling). Anleggsdel med feil er i slike tilfeller vanligvis vern, signaloverføring eller effektbryter.

Påtvungen utkobling

Påtvungen utkobling benyttes ved manuell utkobling som må foretas hurtig av drifts- eller personsikkerhetsårsaker (nødutkobling). Det er ikke tid til å gjøre ev. tiltak for å redusere konsekvensene av utkoblingen, og det er derfor heller ikke mulig å overholde varslingstiden. Benyttes også ved utkoblinger krevd av politi/brannvesen. NB! Utkobling pga. jordfeil eller fasebrudd er også en påtvungen utkobling selv om det er tid til å gjøre tiltak i form av f.eks. omkoblinger. Det samme gjelder tilfeller der det ennå ikke har oppstått en feil som har medført utkobling, men der det må gjøres tiltak raskt for å forhindre en feil, f.eks. utkobling for å få fjernet trær, vegetasjon e.l. fra belagte liner, og utkobling for å gjennomføre hastereparasjon av klemmefeil.

Utilsiktet utkobling

Utilsiktet utkobling benyttes ved manuell utkobling av bryter som ikke skulle kobles, inkl. utkobling av feil bryter. Benyttes også ved planlagt utkobling (av riktig bryter) som medfører utilsiktet avbrudd eller separatområde.

 

Vi ber de som er involvert i FASIT-rapportering om å merke seg siste setning i forklaringen til "påtvungen utkobling", som nettopp er lagt til av referansegruppen: Det samme gjelder tilfeller der det ennå ikke har oppstått en feil som har medført utkobling, men der det må gjøres tiltak raskt for å forhindre en feil, f.eks. utkobling for å få fjernet trær, vegetasjon e.l. fra belagte liner, og utkobling for å gjennomføre hastereparasjon av klemmefeil.

Dette representerer en liten utvidelse av hva som tradisjonelt har blitt klassifisert som påtvungen utkobling, og dette skal dermed gjenspeiles i FASIT-rapporteringen.