Statnett har utarbeidet utkast til retningslinjer for:

  • § 5 flaskehalser og budområder
  • § 6 fastsettelse av handelskapasitet
  • § 8 anmelding
  • § 8a planlegging av produksjon
  • § 8b planlagt effektregulering
  • §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse
  • § 21 systemvern

Utkastet til disse retningslinjene har vært på høring.

Høringsinnspill mottatt innen høringsfristen 1.2.2019 finner du i dokumentlisten nedenfor.

Utkastet for retningslinjer til § 22 om feilanalyse og statistikk var ute på høring i 2018. Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.

Her finner du gjeldende retningslinjer.

Her kan du lese mer om NVEs vedtak om endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos).