Siden 2019 har de nordiske TSOene jobbet sammen for å lage et endelig forslag til nye tekniske krav til FCR. TSOene har gjennomført parallelle piloter i Q4 2021 – Q1 2022 der tilbydere ble bedt om å gjennomføre tester for å prøve å oppfylle forslaget til nye tekniske krav. I forbindelse med pilotfasen har TSOene samlet inn deltakernes erfaringer og synspunkter på både krav og testprosedyrer.

Det tekniske kravdokumentet er nå oppdatert basert på erfaringer fra pilotfasen. Vi ønsker nå kommentarer og synspunkter via denne høringen.

Oppsummering av endringer i oppdatert utkast til tekniske krav til FCR:

Endringene kan oppsummeres i tre viktige deler.

  • Redusert antall tester. Testprogrammet er kraftig forkortet for både FCR-N og FCR-D. For FCR-D er rampeprøven modifisert for å inkludere testing av deaktivering og eventuelle parameterbytter.
  • Lettelser på kravene. Kravene til FCR-N er myket opp noe. Det vil også være mulig å prekvalifisere en nedskalert kapasitet dersom ytelseskravene ikke helt oppfylles. Kravene til FCR-D har blitt myket opp både når det gjelder ytelse og stabilitet.
  • Tydelige krav til ressurser med begrenset energireserve (LER). Kravene omfatter blant annet styring av energinivå (ladetilstand).

Strukturen på dokumentasjonen er også endret. Tidligere versjoner inkluderte et separat støttedokument. Dette er nå flettet sammen med hoveddokumentet. 

Det oppdaterte kravforslaget presenteres på en nordisk workshop

Den 28. mars arrangerer de nordiske TSO-ene en workshop for å presentere og diskutere fremtidige tekniske krav til systemtjenestene FCR-N, FCR-D opp og FCR-D ned.

Under møtet vil resultater og erfaringer fra testene utført under pilotfasen for de nye tekniske kravene presenteres. Vi vil også diskutere de nordiske TSOenes reviderte forslag til nye tekniske krav.

Les mer om workshopen og meld deg på via arrangementssiden Nordisk workshop om nye tekniske krav til FCR.

Felles nordisk utvikling av krav med støtte fra tilbydere

Forslaget til nye tekniske krav til FCR er utviklet i et felles nordisk TSO-prosjekt. Prosjektet har koordinert gjennomføringen av pilotfasen og evaluert erfaringene.

Siste dag for tilbakemelding er 11. april 2022

Statnett vil nå samle tilbakemelding på utkastet til nye tekniske krav. Siste frist for å sende tilbakemelding er 11. april 2022. Basert på tilbakemeldingen vil det nordiske prosjektet oppdatere forslaget til nye tekniske krav dersom det er relevant. Deretter vil de nordiske TSO-ene utarbeide et juridisk metodeforslag basert på de foreslåtte kravene. Det juridiske metodeforslaget vil bli publisert på offentlig høring, og deretter forelagt de nasjonale tilsynsmyndighetene i de nordiske landene for godkjenning.