Vi sikrer raskere tilknytning av ny stømproduksjon ved å forenkle prosessen og redusere antall saker som må avklares med Statnett. Dette gjør vi ved å øke grensen fra 1 megawatt (MW) til 5 MW. Med denne endringer slipper underliggende nettselskap å avklare med Statnett om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til ny strømproduksjon under 5 MW.

Statnett har tidligere frigitt nettkapasitet til vanlig forbruk under 5 MW.

Ny produksjon med installert effekt under 5 MW vil dermed i hovedsak håndteres av underliggende nettselskap. Den nye grensen vil kreve mindre administrativt arbeid hos nettselskapene.

- Dette er en viktig endring som vi mener vil ha stor betydning for spesielt småkraftaktører og solkraft. Med dette grepet slipper vi at mindre aktører blir stående i kø bak større prosjekt for å knytte seg til strømnettet, forklarer Løvås.

Over 90 prosent av Statnetts transformatorstasjoner har kapasitet til å knytte til ny strømproduksjon under 5 MW. Men i enkelte transmisjonsnettstasjoner og områder er strømnettet så høyt utnyttet at det ikke er driftsmessig forsvarlig at kraftverk under 5 MW knyttes til før transmisjonsnettet er oppgradert. Derfor beholdes grensen for disse stasjonene på 1 MW, frem til tiltak er på plass.

Stor interesse for å knytte til sol i Innlandet

Statnett har sammen med Elvia kommet fram til at det er ledig nettkapasitet til over 200 MW solkraft i Innlandet. Solkrafta produserer mest på våren og sommeren. I dette området er det fra før mye elvekraft som produserer lite på vinteren og mye om våren og sommeren. Innlandet er derfor et område hvor vi fremdeles må ha en grense på 1 MW, da strømnettet mellom Vågåmo og Oslo ikke har nok kapasitet til å frakte overskuddet som oppstår på våren og sommeren ut av området.

I områdeplane for Innlandet, Midt og Oslo, Akershus og Østfold beskriver Statnett sine planer for å øke kapasiteten i nettet som vil legge til rette for nytt strømforbruk og strømproduksjon. 

- I løpet av 2024 skal vi revidere alle områdeplanene og det å øke kapasiteten i stasjonene som i dag ikke har kapasitet vil være et tema der, avslutter Løvås.