Nødvendig med sterkere strømnett

Bakgrunnen for planene er det grønne skiftet og elektrifisering for å nå Norges klimamål.  Behovet for å knytte seg til strømnettet er stort og Statnett har plikt til å knytte nye kunder til nettet. Dersom det ikke er kapasitet nok i det eksisterende strømnettet må det oppgraderes eller det må bygges nye anlegg. I februar 2022 fikk Statnett aksept fra Olje- og energidepartementet til å starte arbeidet med å planlegge en ny forbindelse til Kollsnes og fortsette arbeidet med å forsterke strømnettet i regionen. 

Kart over område Sogndal-Kollsnes-Sauda
Kart over område Sogndal-Kollsnes-Sauda

Statnett er nå i gang med å planlegge prosjekter som vil gi en sterk 420kV-forbindelse sammenhengende fra Sogndal til Sauda, via Kollsnes. 

Å styrke forbindelsen mellom Sogndal og Sauda vil i tillegg være en viktig brikke for å få bedre kraft-flyt i det sentrale strømnettet. Dette vil bidra til bedre utveksling av kraft og bedre utnyttelse av kraftressursene i regionen og i Sør-Norge.  

Denne siden inneholder overordnet informasjon om prosjektporteføljen Sogndal-Kollsnes-Sauda og en ny forbindelse til Kollsnes. Det opprettes egne prosjektsider for prosjekter i porteføljen når det sendes melding eller prosjektene blir konsesjonssøkt og disse er publisert hos NVE. Se egen oversikt også på denne siden.

Forventet kostnad:

Sogndalen-Modalen-Kollsnes, spenningsoppgradering og ny 420kV forbindelse:

  • Oppdatert investeringsplan 2023: 4900 - 6100 MNOK

 

KVU Bergen og Omland finner du her