- Det grønne taktskiftet skyter fart og behovet for å styrke strømnettet i Vestland er stort. Strømnettet langs kysten er mest sårbart, og med disse første konsesjonene på plass i Vestland kan vi legge til rette for elektrifisering, industrivekst og sikre nok strøm til befolkningen i regionen, sier Elisabeth Vike Vardheim, direktør for nett i Statnett.


Statnett vil realisere anlegg i regionen trinnvis. De konsesjonene som nå er tildelt vil legge til rette for å starte tilknytning av nye industrikunder i regionen.

- Disse konsesjonene er viktige og når anleggene er ferdig bygget kan vi starte med å gi tilknytning til nytt industriforbruk, sier Elisabeth Vike Vardheim.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig tildelt Statnett følgende konsesjoner i Vestland:

Ny jordkabel i Øygarden
Det skal bygges ny jordkabel for 420kV mellom Solsvik og Nordre Blomøy i Øygarden kommune. I tillegg til kabelen skal det bygges nye muffehus i overgangen mellom kabel og luftledning. Det ble søkt om ny jordkabel til erstatning for eksisterende jordkabel som fikk konsesjon i 1994. Øygardskabelen 2, som blir navnet på den nye jordkabelen, dobler overføringskapasiteten og vil være en viktig brikke for å styrke strømforsyningen til Kollsnes. Forventet byggestart er 2024, og byggetid er forventet å ta to år.


Sjøkabler over Fensfjorden
Konsesjon er gitt til å legge to sjøkabler på 420kV over Fensfjorden mellom Mongstad og Iledalsvågen i Alver, Gulen og Masfjorden kommuner. Muffestasjonene på hver side av fjorden skal bygges om og gjerde settes opp rundt anleggene. De nye kablene skal legges i tillegg til de kablene som ligger i fjorden fra tidligere og det blir dermed seks kabler totalt som kommer i daglig drift. Sjøkabelen vil styrke nettet ytterst mot kysten der nettet er svakest, og er viktig for senere å kunne gjennomføre prosjekter i Kollsnes området.  Byggestart på land er forventet i slutten av 2023 og kabelinstallasjon og byggetid forventes å ta 1-2 år.


Fana og Lindås transformatorstasjoner
Fana transformatorstasjon er en eldre stasjon bygget i 1977, som trenger oppgradering for å kunne ivareta forsyningssikkerhet i og rundt Bergen by framover. Stasjonen blir oppgradert for å øke transformatorkapasiteten. Transformatorstasjonen ligger i Bergen kommune og byggestart i Fana er planlagt i 2023 med en byggetid på tre år. 

Lindås transformatorstasjon utvides med ny transformator for å legge til rette for ny industri og styrke forsyningssikkerheten. Stasjonen er viktig for olje- og gassindustrien og for forsyningssikkerheten i området. Stasjonen ligger i kommunene Alver og Austrheim. Byggestart er forventet i 2023 med en byggetid på to år. I tillegg til disse stasjonskonsesjonene vil Statnett også søke om å utvide eksisterende konsesjon for å oppgradere Litle-Sotra transformatorstasjon for å ivareta forsyningssikkerhet i Bergen.

Videre nettutvikling
Det meste av forbruksøkningen som vi kjenner til i Bergen og omegn er planlagt lokalisert ute langs kysten hvor det er minst nettkapasitet, og det er også her Energiverk Mongstad skal legge ned sin produksjon. Alle forbruksplanene som er meldt indikerer rask vekst i forbruket fra 2025 til 2030.

For å ta høyde for denne utviklingen planlegger Statnett videre nettutvikling og etablerer områdeplaner sammen med regionale nettselskap. Områdeplaner blir presentert i løpet av vinteren.