Statnett planlegger ny kraftledning fra Samnanger til Øygarden. Meldingen er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Formålet med melding til NVE er å gjøre det kjent at Statnett har startet planlegging av ny 420 kV forbindelse mellom Samnanger og Øygarden. Melding til NVE innleder arbeidet med konsesjonsprosessen og gir dem som kan bli berørt av tiltaket, tidlig informasjon om planene, samtidig som de får anledning til å komme med innspill til hva som bør utredes videre før Statnett kan søke om konsesjon.

Bildet viser alternativer for ny forbindelse mellom Samnanger og Øygarden
Bildet viser alternativer for ny forbindelse mellom Samnanger og Øygarden

Nødvendig med et sterkere strømnett i Bergensområdet og Haugalandet

Områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet beskriver planer for den trinnvise nettutviklingen i regionen. Statnett er i gang med nettforsterkninger i Vestland og Bergensområdet for å imøtekomme behovet for økt kapasitet i kraftnettet og for å øke forsyningssikkerheten.  

Denne nye forbindelsen inngår i trinn tre i områdeplanen. Forbruket i Bergensområdet vil øke kraftig i årene fremover, og Statnett og BKK kjenner til ytterligere planer om forbruksvekst, spesielt ute ved kysten. Ved å bygge en ny forbindelse til Øygarden, blir kapasiteten i kraftnettet økt slikt at man kan legge til rette for den planlagte forbruksveksten og øke forsyningssikkerheten. Forbindelsen til Øygarden inngår i oppgraderingen av sentralnettet mellom Sauda og Sogndal.