Elektrifiseringen og det grønne skiftet skyter fart og Statnett opplever stor pågang fra aktører som ønsker å knytte seg til sentralnettet over hele landet, spesielt rundt de store byene. Behovet for mer strøm i Bergen og omegn er stort og for å kunne knytte nye industriprosjekter til sentralnettet er det nødvendig å oppgradere nettet i regionen. Et styrket sentralnett vil også bidra til å ivareta forsyningssikkerhet til husholdninger og annet alminnelig forbruk. I denne forbindelse er Statnett i gang med prosjekter for å styrke strømnettet.

- Det er vår oppgave å legge til rette for at de som ønsker det skal få tilknytning til strømnettet. Når kapasiteten i det eksisterende nettet ikke er god nok, må vi søke om å oppgradere det. Nå starter vi dialog med berørte kommuner og håper at vi kan sende melding og konsesjonssøknader i løpet av 2023, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for nett i Statnett.

Møter berørte kommuner

Statnett har i denne omgang invitert berørte kommuner fra Kollsnes og sørover til Sauda, til å starte diskusjonen om de nye tiltakene. Møtene finner sted i løpet av august og september. Planen videre er å fortsette dialogen også med andre interessenter slik at en konsesjonsprosess for de ulike tiltakene kan starte. Innledende møter med berørte kommuner nord for Kollsnes har funnet sted allerede. Målet er å sende meldinger og konsesjonssøknader til NVE i løpet av 2023.

 

Nødvendig med sterkere strømnett

For å møte det økende behovet for strøm ønsker Statnett å bygge nye anlegg for å erstatte eldre ledninger og transformatorstasjoner på strekningen mellom Sogndal og Sauda. I tillegg planlegges en ny forbindelse til Kollsnes, fortrinnsvis fra Samnanger, men Modalen kan være et alternativ. Dette innebærer at Statnett vil bygge en ny 420kV forbindelse, delvis i ny trasé og delvis som erstatning av eldre 300kV trasé. Det vil også bli etablert flere nye transformatorstasjoner i tillegg til utbedring av eksisterende stasjoner for hele strekningen. Dette vil gi en sterk 420kV-forbindelse sammenhengende fra Sogndal til Sauda, via Kollsnes.

- Å bygge et sterkere strømnett er nødvendig for å legge til rette for elektrifisering og vekst for industri og befolkning i alle kommunene i regionen. Oppgradering av strømnettet sikrer strømforsyningen i hele regionen og landet i en tid der det grønne skiftet medfører at mer av energibruken vil komme via strøm, sier Elisabeth Vike Vardheim.

 

Bedre utnyttelse av kraftressursene

Å styrke forbindelsen mellom Sogndal og Sauda vil i tillegg være en viktig brikke for å få bedre kraft-flyt i det sentrale strømnettet. Dette vil bidra til bedre utveksling av kraft og bedre utnyttelse av kraftressursene i regionen og i Sør-Norge.  

Målet er 420kV i hele regionen

Vi jobber med andre prosjekter i regionen allerede. Disse omhandler oppgradering av transformatorstasjoner, ny kabel over Fensfjorden og ny kabel i Øygarden.  Statnett har etablert et framtidig mål for sentralnettet i regionen, der alle Statnetts anlegg er på 420kV. Sogndal-Kollsnes-Sauda blir et viktig prosjekt i denne sammenheng.