Statnett har fått flere innspill til utvidelsen av Åsen transformatorstasjon i Skjeggedal i Odda kommune, både gjennom høring og møter med berørte interessenter, hytteeiere og grunneiere. Med bakgrunn i innspillene har Statnett sett at det er mulig å justere på planene slik at plassering av transformatorstasjonen blir mer i samsvar med lokale interesser.

I tilleggssøknaden er stasjonsområdet justert slik at det ligger mer på linje med eksisterende anlegg. Justeringene medfører at plassering av ledninger inn til stasjonen blir endret. Tilleggssøkte endringer er ikke vurdert å påvirke fremdrift eller ha virkninger for personsikkerhet, miljø, naturressurser og samfunn, utover det som er beskrevet i konsesjonssøknad av november 2018. Den samlede kostnadsøkningen for endringene er estimert til ca. 10-15 MNOK.

 


Endringene det søkes om

  • Nye transformatorsjakter søkes om å bli flyttet til nordsiden, i bakkant av stasjonen sett fra veien. Samtidig søkes det om at eksisterende transformator flyttes til samme område, og den tilhørende transformatorsjakten saneres.
  • Oppstillingsplass for reservetransformator på betongplate uten vegger, men terskel og system for oljeoppsamling.
  • Ny endemaste inn mot stasjonen: Ny endemast på kraftledningen 300 kV Åsen – Oksla. Eksisterende endemast rives.
  • Ny endemast på 300 kV Åsen – Røldal. Eksisterende endemast rives.
  • Adkomstveg inn til stasjonen flyttes nordover ift. tidligere konsesjonssøkt løsning
  • Nytt parkeringsområde opparbeides langs veien, som vist i situasjonsplan.
  • Kontrollbygg og lagerbygg flyttes nordover til området transformatorsjaktene var plassert i konsesjonssøknad av 20.11.2018
  • Eksisterende scootergarasje og værstasjon flyttes
  • Ny adkomst fra parkeringsplass til hyttefelt forbi stasjonsområdet, som tilknyttes eksisterende tursti nordvest for stasjonen.
  • Gjerdet rundt stasjonstomten justeres ihht. ny omsøkt arealbruk og innsynskrav i beredskapsforskrift.


Bakgrunnen for å bygge en ny Åsen transformatorstasjon er en forventet økning i kraftforbruket i Odda som følge av utvidelser i produksjon hos Boliden Odda AS.

 

NVE har sendt søknaden på høring, med høringsfrist 30. august 2019. Mer informasjon om hvordan man sender høringsuttalelser til NVE finnes på deres nettsider, her finnes også tilleggssøknaden, situasjonsplan og annen relevant informasjon.

Berørte parter får tilleggssøknaden tilsendt per brev.