Åfjord-Snilldal

Statnett fikk i 2013 endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å bygge en ny 420 kV ledning fra Namsos i Trøndelag via Fosen til Surnadal i Møre og Romsdal. Bakgrunnen for vedtaket er å trygge den regionale forsyningssikkerheten, øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og legge til rette for nytt kraftforbruk og kraftproduksjon nord og sør for Trondheimsfjorden.

Første byggetrinn omfattet strekningene Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna, og ble satt i drift i 2019.

Andre og siste byggetrinn omfatter strekningen mellom Åfjord og Snilldal, med en sjøkabel som krysser Trondheimsfjorden.

Det er ikke mulig å bygge luftspenn over Trondheimsfjorden fordi fjorden er over syv km bred og fjellene på hver side av fjorden er ikke høye nok. Derfor må Statnett legge en sjøkabel mellom Aunfjæra i Indre Fosen kommune og Selvneset i Orkland kommune.

Surna-Viklandet

I 2015 fikk Statnett konsesjon fra Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) for utbyggingen av ny 420 kV ledning fra Surna til Viklandet (tidligere omtalt som Trollheim-Viklandet).

Bakgrunnen for prosjektet er å øke kapasiteten i nettet i regionen for å håndtere en økende nord-sør flyt av strøm, som følge av utbyggingen av Åfjord-Snilldal. Og med en kapasitetsøkning øker forsyningssikkerheten i regionen og det legges til rette for elektrifiseringen av samfunnet.           

Den nye ledningen skal erstatte den eksisterende 300 kV ledningen på den cirka 47 kilometer lange strekningen. Den nye ledningen skal gjenbruke deler av traseen til dagens 300 kV ledning, og denne må derfor rives før 420 kV ledningen idriftsettes.

Mye av dagens ledningsnett i Norge er for svakt for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning. Et viktig tiltak på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering.