Statnett har sendt en melding til Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) hvor vi presenterer planer om å spenningsoppgradere eksisterende 300 kV- ledning til 420 kV, mellom Klæbu i Sør-Trøndelag til Viklandet/Aura i Møre og Romsdal.

 

Bygger for fremtiden

Det overordnede formålet med dette tiltaket er å øke nettkapasiteten gjennom Midt-Norge. Dette er nødvendig for å legge til rette for forbruksøkning og planer om utbygging av ny fornybar kraft i Midt- og Nord-Norge. Sammen med flere andre planlagte oppgraderinger av ledninger og stasjoner, og samtidig som det bygges nye ledninger der oppgradering ikke er mulig, vil kapasiteten fra nord til sør i Norge styrkes betraktelig.

 

Vil rive og bygge nytt

For å kunne øke spenningen på denne ledningen foreslår Statnett å bygge ny 420 kV-ledning i eksisterende korridor parallelt med eksisterende ledning. Alternative traséer vurderes på deler av strekningen av hensyn til miljø og bebyggelse.

Statnett melder alternative omlegginger over tilsammen 37 km i Trondheim, Melhus, Skaun og Orkdal kommuner. Statnett gjør ingen prioritering av alternativ i denne meldingen.

 

Statnett ber om innspill

Det viktigste formålet med meldingen er å varsle omgivelsene om Statnetts planer og dermed innhente synspunkter på alternativene som planlegges. Meldingen inneholder også et forslag til program for en forestående konsekvensutredning. Her anbefaler Statnett hva som bør utredes nærmere før konsesjonssøknad etter planen sendes til NVE våren 2014.

Statnett ber om synspunkt både på de alternativene som legges frem og forslaget til utredningsprogram.