Statnett har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for tiltaket.

 

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Dette gjør vi for å legge til rette for mer klimavennlige løsninger, gi økt verdiskapning for brukerne av nettet og legge til rette for fremtidens energibehov. Et viktig element i dette arbeidet er å øke spenningen fra 300 kV til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering. I noen tilfeller kan spenningen heves ved å bygge om eksisterende ledninger fra 300 kV til 420 kV. For å øke spenningen mellom Viklandet og Trollheim vil Statnett bygge en ny kraftledning til erstatning for den gamle, som deretter vil bli revet. Ved å oppgradere unngår vi å beslaglegge mer areal, noe som er positivt for miljøet.

 

Oppgraderingen av nettet mellom Trollheim og Viklandet er nødvendig nå for å gi nok kapasitet i nettet for å kunne håndtere den planlagte vindkraftproduksjonen i Snillfjord. Å øke kapasiteten vil sammen med andre tiltak, gi fleksibilitet for fremtidig utvikling av forbruk og produksjon av strøm og ivareta forsyningssikkerheten i regionen på lang sikt.

 

Statnett søker om å bygge den nye ledningen sørøst for dagens to ledninger fra ny Trollheim transformatorstasjon og ca. 35 km vestover til Ålvundeid. Herfra og til Viklandet søkes det om å bygge i eksisterende 300 kV trasé. Den nye ledningen vil kobles på eksisterende fjordspenn over Sunndalsfjorden.

 

Selv om vindkraftplanene ikke blir realisert er det likevel et behov for å oppgradere kraftledningen på sikt, for å forsterke nettet gjennom Midt-Norge.

 

 

For mer informasjon:

Kontakt Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef region midt tlf 971 71 310