Endringene innebærer for Åfjord-Snilldal noen endringer av muffeanlegg og endringer av Åfjord og Snilldal transformatorstasjon, samt noen mindre traséjusteringer.

For Surna-Viklandet søkes det om noen mindre ombyggingsløsninger, både midlertidige og permanente, herunder en løsning med ombygging som jordkabel for en mindre strekning på 132 kV-ledning Aura-Ranes i Sunndal kommune.

Statnett søker også om tillegg som blant annet massedeponier, oppgradering/utbygging av veger og tiltak på kaianlegg i tilknytning til transformatortransport i Surnadal.

Statnett søker samtidig om ekspropriasjonstillatelse på nytt sammen med de omsøkte endringer og vedtak om forhåndstiltredelse.  

Les hele endringssøknaden her. Søknad med vedlegg finnes på prosjektsiden.

Åfjord-Snilldal er andre byggetrinn på ny 420 kV-forbindelse gjennom Trøndelag fra Namsos til Surna, som skal legge til rette for bedret forsyningssikkerhet, nytt forbruk og kraftproduksjon og økt flyt nord-sør i transmisjonsnettet. Surna-Viklandet er 47 km ny 420 kV ledning som erstatter dagens 300 kV-ledning på strekningen. Dette var opprinnelig to prosjekter, som nå er slått sammen til ett.