Ledning fra Surna til Viklandet er en del av ny 420 kV kraftledning som krysser Trondheimsfjorden, fra Åfjord i Trøndelag via Snilldal og Surna til Viklandet i Surnadal, Møre og Romsdal. I 2015 fikk Statnett konsesjon fra Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) for utbyggingen av 420 kV kraftledning fra Åfjord til Surna, og fra Surna til Viklandet (tidligere omtalt som Trollheim-Viklandet).

Arbeidet med dette prosjektet ble stilt i bero i 2015, men er siden gjenopptatt. I forbindelse med detaljplanlegging av ledningen fra Surna til Viklandet har Statnett søkt om enkelte mindre endringer av det som opprinnelig ble konsesjonsgitt.

Søknaden er tatt til behandling av NVE, og de har nå sendt den på høring. Mer informasjon finnes på NVEs hjemmesider.

Høringsfrist er 4. november 2022.