Ledningen skal bygges mellom nye Trollheim transformatorstasjon (som har skiftet navn til Surna) og eksisterende Viklandet transformatorstasjon.

 

NVE skriver i sitt vedtak; NVE meiner at leidningen er eit naudsynt tiltak for å kunne tilknytte konsesjonsgjeven ny vindkraftproduksjon i Snillfjordområdet, samstundes som leidningen vil betre forsyningstryggleiken og gje auka overføringskapasitet gjennom Midt-Norge.

 

Fra Surna til Rennsetvatnet i Sunndal kommune har Statnett fått konsesjon til å bygge den nye 420 kV-ledningen parallelt med dagens 420 kV-ledning Klæbu-Viklandet. Eksisterende 300 kV ledning på samme strekning vil rives etter at ny 420 kV er satt i drift. Fra Rennsetvatnet til Viklandet transformatorstasjon vil den nye 420 kV ledningen bygges i eksisterende 300 kV-trasé, noe som innebærer at eksisterende ledning må rives før den nye ledningen kan bygges.

 

Oppgraderingen mellom Surna og Viklandet planlegges gjennomført som del av utbyggingen av vindkraftforbindelsen til Snillfjord. Utbyggingen av Surna og Snillfjord (som har endret navn til Snilldal) transformatorstasjoner og forbindelsen mellom disse stasjonene inngår i tidligere gitt anleggskonsesjon for vindkraftutbyggingen i Fosen og Snillfjordområdet.

 

Den nye forbindelsen skal etter planen idriftsettes i 2018. Rivningsarbeidet forventes å avsluttes i 2019.

 

Prosjektet er en del av oppgraderingsprosjektet Klæbu-Viklandet/Aura. 

 

Fakta om prosjektet:

  • Ledningen går gjennom kommunene Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal
  • Eksisterende ledning som skal rives er fra 1972 og er 47,5 km lang
  • Transformatorstasjon i Viklandet utvides innenfor eksisterende areal
  • Investeringskostnaden for prosjektet er estimert 500-700 mill. NOK.
  • Planlagt ferdigstillelse 2018